ទឹកអប់ ៥លីត្រ

$15.00

Category:

Description

 

ផលប្រយោជន៍

– ជាប្រភេទទឹកអប់សំរាប់បាញ់ ក្រោយពេលអ៊ុតខោអាវ
ធ្វើអោយ មានក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ
– ក្លិនក្រអូបប្រហើរនៃក្លិនផ្កា ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅសំរាប់ អ្នកបោកអ៊ុត
– ជាពិសេសអាចបាញ់ជាមួយអាវធំបាន
– ចំណេញច្រើនចំពោះខោអាវបោកគីឡូ
– កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកក្រអូប
– ធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបស្រស់ស្រាយជាប់បានយូរតាំងពីពេលពាក់រហូតដល់ 48ម៉ោង
– ស្រស់ស្រាយពេលព្រឹកមុនទៅធ្វើការ ស្រស់ស្រាយពេលថ្ងៃ ហើយនៅតែស្រស់ស្រាយទោះក្រោយចេញពីធ្វើការ ឬ ជួបជុំមិត្តភក្តិនៅពេលល្ងាច

របៀបប្រើប្រាស់

– មុនពេលប្រើប្រាស់ត្រូវក្រឡុកអោយ
សព្វជាមុនសិន
– ប្រើប្រាស់បានគ្រប់សាច់ក្រណាត់
– ប្រើនៅពេលសម្លៀកបំពាក់អ៊ុតរួច
គឺយើងបាញ់សាចលើសាច់ក្រណាត់
– ពេលយកទៅបាញ់លើសម្លៀកបំពាក់
ត្រូវក្រឡុកជាមុនសិន
– ពេលផ្ទេរពីដបមួយទៅដបមួយ
ក៏ត្រូវក្រឡុកដែរ
– ក្បាលដបបាញ់ គឺបង្វិលបាញ់អោយ
បាញ់សាចល្អ