ទឹកអប់ ១លីត្រ

$4.00

Category:

Description

 

ផលប្រយោជន៍

 

– ជាប្រភេទទឹកអប់សំរាប់បាញ់ ក្រោយពេលអ៊ុតខោអាវ

ធ្វើអោយ មានក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ 

– ក្លិនក្រអូបប្រហើរនៃក្លិនផ្កា ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅសំរាប់ អ្នកបោកអ៊ុត  

– ជាពិសេសអាចបាញ់ជាមួយអាវធំបាន 

– ចំណេញច្រើនចំពោះខោអាវបោកគីឡូ

– កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកក្រអូប

– ធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបស្រស់ស្រាយជាប់បានយូរតាំងពីពេលពាក់រហូតដល់ 48ម៉ោង

– ស្រស់ស្រាយពេលព្រឹកមុនទៅធ្វើការ ស្រស់ស្រាយពេលថ្ងៃ ហើយនៅតែស្រស់ស្រាយទោះក្រោយចេញពីធ្វើការ ឬ ជួបជុំមិត្តភក្តិនៅពេលល្ងាច

 

របៀបប្រើប្រាស់

 

– មុនពេលប្រើប្រាស់ត្រូវក្រឡុកអោយ

សព្វជាមុនសិន

– ប្រើប្រាស់បានគ្រប់សាច់ក្រណាត់

– ប្រើនៅពេលសម្លៀកបំពាក់អ៊ុតរួច 

គឺយើងបាញ់សាចលើសាច់ក្រណាត់

– ពេលយកទៅបាញ់លើសម្លៀកបំពាក់ 

ត្រូវក្រឡុកជាមុនសិន

– ពេលផ្ទេរពីដបមួយទៅដបមួយ 

ក៏ត្រូវក្រឡុកដែរ

– ក្បាលដបបាញ់ គឺបង្វិលបាញ់អោយ

បាញ់សាចល្អ