ពួកយើងមានមោទនភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាដើម្បីបង្កើតសហគមន៍យើងដ៏ធំ