1. តាមដានមិត្តហ្វេសប៊ុក
 2. បុគ្គលិក គណនេយ្យករ
 3. បុគ្គលិកអនឡាញ
 4. ប្រធានផ្នែក ជាង
 5. ប្រធានផ្នែក ទីផ្សារ
 6. ប្រធានផ្នែក បច្ចេកវិទ្យា
 7. ប្រធានផ្នែក ផលិត
 8. ប្រធានផ្នែក រដ្ឋបាល
 9. ប្រធានផ្នែក លក់
 10. ប្រធានផ្នែកឃ្លាំង
 11. របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រធានផ្នែក
 12. ហាងបោកអ៊ុត ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា
 13. ហាងបោកអ៊ុត
 14. អ្នកលក់
 15. ហាងបោកអ៊ុត-ចំការដូង
 16. តារាងតាមដានបុគ្គលិកថ្មីសម្ភាស
 17. តារាងអង្កេតហាងបោកអ៊ុត
 18. លំហូរការងារលក់
 19. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនបើកយក្សា
 20. ទុកស្បែកជើងនៅទីនេះ
 21. រចនាសម្ព័ន្ធ 2023
 22. ដំណើរការចំណាយ
 23. ដំណើរការចំណូល
 24. ដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
 25. ដំណើរការបោកអ៊ុត
 26. ដំណើរការផលិតផល
 27. ដំណើរការលក់ផលិតផល
 28. តារាងតម្លៃខោអាវជាខ្មែរ
 29. សេចក្តីជូនដំណឹង ចូលការរិយាល័យ
 30. ចម្រៀងយក្សា
 31. Modern Laundry Training
 32. ឯកសណ្ឋានយក្សា
 33. ក្រុមផលិតផលយក្សា
 34. សៀវភៅបច្ចេកទេសលក់ ផែនការលក់ និង ប្រាក់រង្វាន់
 35. គម្រូអាវយឺត
 36. លក្ខណតិកៈការចូលរួមទុន
 37. ការចំណាយដំបូងសម្រាប់ហាងបោកអ៊ុត
 38. ផែនការអាជីវកម្មបោកអ៊ុតយក្សាផ្ទាល់
 39. តារាងតុល្យការ
 40. Cashflow
 41. តារាងចំណេញនិងខាត
 42. គំរបសៀវភៅសាច់ប្រាក់
 43. គំរបសៀវភៅទឹកប្រាក់ប្រចាំខែ
 44. គំរបសៀវភៅប្រាក់ចំណូល
 45. ឌីហ្សាញថង់រឺឡូ
 46. ស្តង់ដាបង្កើតវិក័យប័ត្រហាងបោកអ៊ុត Pdf
 47. ស្តង់ដាបង្កើតវិក័យប័ត្រហាងបោកអ៊ុត Word