ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាដេប៉ូផលិតផលយក្សាគឺងាយស្រួលបំផុត

សំនួរ៖ តើធ្វើម្តេចទើបក្លាយជាដេប៉ូលក់ផលិតផលយក្សាបាន

ចម្លើយ៖ ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាដេប៉ូផលិតផលយក្សាបានត្រូវមាន៖

១. ប្រាក់ដើម្បីទិញទំនិញ ១០,០០០ដុល្លា

២. ឡានមួយគ្រឿងសម្រាប់ដឹកទំនិញលក់ក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលបាញ់ម៉ាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សា

៣. មានបុគ្គលិកផ្នែកលក់២នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍

៤. មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតដូចជាម៉ូតូ ឬ រឺម៉ក

៥.