គំរូនៃការឌីហ្សាញផលិតផល ឬ អ្វីមួយគឺតម្រូវអោយឌីហ្សាញមាន អក្សរមនុស្ស ខ្វាក់

BrailleCc0-DOeDd នេះគឺជាហ្វុងអក្សរមនុស្សខ្វាក់

ការឌីហ្សាញគឺតម្រូវត្រឹមតែ ឈ្មោះយក្សា និង ផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះ

តំណាងអោយផលិតផលអ្វី? សាប៊ូទឹក ទឹកក្រអូប ទឹកអប់ ឬ ផលិតផលផ្សេងៗ ជាគោលទៅបានហើយ

សាប៊ូទឹក ៈ detergent

សាប៊ូម្សៅ ៈ powder detergent

ទឹកក្រអូប : softener

ទឹកអប់ : fragrance

ថ្នាំកំចាត់ស្នាមប្រឡាក់ : stain remover

ថ្នាំលាងម៉ាស៊ីន : machine cleaner