គោលការណ៍របស់ប្រព័ន្ធ មុំ៣ ត្រីកោណ

ប្រសិនបើអង្គធាតុណាមួយប្តូរធ្វើអោយទាំងក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ

ល្បែងកំសាន្ត ត្រីកោណ

ដោយការជ្រើសរើសមនុស្ស២នាក់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ បន្ទាប់មកធ្វើអោយក្លាយទៅជាត្រីកោណ ដោយមិនអោយ២នាក់ទៀតដឹងខ្លួននោះទេ ហើយធ្វើយ៉ាងណាអោយរក្សាចំងាយ គម្លាត និង មុំ ជាត្រីកោណ នៅពេលនរណាម្នាក់ប្តូរត្រូវប្តូរទៅតាមប្រសិនបើមានការទាក់ទងគ្នា ។