វីដេអូបង្រៀន

វីដេអូ​​ ទូទៅ

១. ចំណុចដែលអ្នកគួរតែដឹងពីម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

14. ចំណុច ក្លាយជាអ្នកបោកអ៊ុត​ អាជីព

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចែហៃសូមកបង្រៀនពីការអ៊ុតហូល

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

សកម្មភាពបង្រៀនភ្ញៀវពីរបៀបលាងម៉ាស៊ីន

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចែហៃសូ ចុះប្រាប់ពីរបៀបប្រើឆ្នាំងអ៊ុតយក្សា

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

យក្សា បោកព្រុំ 

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

សកម្មភាពបង្រៀនភ្ញៀវពីរបៀបលាងម៉ាស៊ីន

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ការរៀនវគ្គពិសេសរបស់ យក្សាកំពង់សោម 

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

មេរៀនអំពីបច្ចេកទេសបោកអ៊ុត

ចំណុចទី ១ & ២ ៖ របៀបសរសេរបុង

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ៣ ៖ របៀបដាក់លេខកូដសម្គាល់ខោអាវ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ៤ ៖ របៀបសម្គាល់លេខកូដ នឹង អំបោះ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ៥ ៖ របៀបសម្គាល់តម្លៃផលិផលក្នុងហាងបោកអ៊ុត

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ៦ ៖ របៀបសម្គាល់តម្លៃ នឹង ពេលវេលា

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ៧ & ៨ របៀបចងអាវ និង ខេា

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ៩ & ១០ ៖ របៀបចងភួយឬកម្រាល – របៀបចងលេខលើសំពត់ហូល

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ១១ ៖ របៀបបែងចែកអាវ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ១២ & ១៣ & ១៤ ៖ របៀបដាក់ខោអាវចូលក្នុងម៉ាស៊ីន – របៀបដាក់ភួយចូលក្នុងម៉ាស៊ីន

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ១៥ & ១៦ ៖ របៀបដាក់ខោអាវបោកស្ងួត ៨០% ចូលម៉ាស៊ីន – របៀបដាក់ខោអាវពណ៌ក្រម៉ៅចូលក្នុងម៉ាស៊ីន

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ១៧ ៖ របៀបបោកដៃ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ១៨ ៖ របៀបបោកដៃ សម្រាប់ខោអាវពិសេសៗ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ១៩ ៖ របៀបបោកដៃ សម្រាប់ខោអាវបោកដាច់ដោយឡែក

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ២០​ ​របៀបបោកហូលផាមួង

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ២១ ៖ របៀបបោកអាវធំ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ២២ របៀបបេាករ៉៉ូបញាំការវែងអូសដី

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ២៣​ ៖ របៀបបោកវាំងនន

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ២៤ ៖ របៀបបោកព្រំ

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

ចំណុចទី ២៥ ៖ របៀបបោកតុក្តតា

ចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយ យក្សា ៖ 087​215777 ឬចង់មកពិភាក្សាផ្ទាល់បាន ទីតាំងទី ១ ៖ យក្សា ខាងកើតស្ពានវត្តបូណ៍ ១០០មែត្រ ( សៀមរាប ) ទីតាំងទី ២ ៖ យក្សា ក្រោយស្តុបជាសុផារ៉ា ( ភ្នំពេញ )

profile

Section 1 Welcome Message
We began our Change-Making Journey…

We understand that despite the technological progress, increased material wealth and rapid economic growth experienced by Cambodia over the past decade, the traditional business as usual profit maximization model has reached critical limits locally, it has been the source of increasing inequalities, human rights injustices and environmental degradation.
To create a future that is secure, fair and free from poverty for All, we need to deploy concrete, actionable, and pragmatic solutions for rewiring the economy along sustainable lines.

We propose for being dynamic parts of this global movement for change, to pioneer, launch and develop the Country’s first  Venture Building Program (PrISME) empowering the new generations of Impact-Driven entrepreneurs operating with audacious paradigms to provide meaningful employment to marginalized groups, help deliver much needed products and services to vulnerable unserved communities and protect the natural capital in Cambodia.
Concretely, the PrISME will materialize through a 12-month Program providing tailored best-in class strategy planning assistance, networking solutions, business linkages, investment/finance access and leadership support to carefully vetted organizations seeking to establish, grow or advance Impact Enterprises genuinely contributing to the promotion of a more inclusive, fair and sustainable economy in Cambodia.

It seems you are in for an epic ride around with the PrISME! Buckle up and prepare for lift off. We are looking forward to your application! We have a few questions – obviously – and would like to better understand how we can add value to your venture. We tried to keep it short.

If you have any questions, please check our website. If that still doesn’t help, Hassan Hajam is available via email for your questions at <hassan@platform-impact.com> or <tommy@platform-impact.com>.

Please also check out our eligibility criteria to better understand what we are looking for.

Section 2 Basics & Logistics
Question Answer Type
Company Name: Yeaksa Investment Co.,Ltd.
Year of Establishment: 2017
Business/ Industry Sector: Manufacturer / Laundry Franchisor
Company URL: www.yeaksa.com
Your Name: Hem Hema
Your Position at the Company: Founder
Your Phone Number: +85517816881
Your Email: info@yeaksa.com
Please describe each founder’s previous experience. Doing Laundry for 16 years
Please provide links to each founder’s profile. Long Sychan ( My wife )
How long have you worked together as a team? 16 Years old
Who would be part of  Your Full-time Team committed to work with us during the Program? Hem Hema and Long Sychan
Are you able to physically attend all relevant Cohort-based Program meetings planned one week-end per month? Yes
Section 3 …more about your business strategy
Question Answer Type
Briefly describe your business: Laundry Franchise / Manufacturer / Importer
Links to Pitch Deck, Video or similar materials Not available
What are your key revenue streams? Laundry Products, Laundry Service, and Franchise
Who are your target customers? Women household members both in the cities and rural/provincial town
What problems are you solving for your customers? Quality laundry service and trustable service and products
Section 3 …more about your positive impact strategy (if applicable)
Question Answer Type
Which social or environmental problem(s) are you solving? We are trying our best to offer new jobs and opportunities to those women group especially those who are vulnerable including those who are not able to read and write. In addition, we offer lots of support in term of fair treat among employees especially for women. We want to improve and provide as much financial support and as many as possible to Cambodian women by providing them with jobs and franchise opportunities to do business with us.

We understand that our materials and checmical substance may produce harmful effect on the environment; however, we are working to minize the impact, e.g. by discouraging the use of plastic or by searching on new development of new environmentally bag for packaking or by using less nasty checmical substance. However, all of these needs long term committment and specialist support.

Who are the beneficiaries of the positive impacts generated by your company? Women group including the vulnerable group, their family members and franchisees across the country.
How are you measuring your social or environmental impacts? Numbers of household and franchisees.

The numbers of the end service consumers by each franchisees per month.

The production of innovative products (e.g. environmentally packaging bags)

Could you please describe and quantify the positive social or environmental impacts generated by your Company to date? We are doing now is to help the Vulnerable people to have a better living. If we assume that at least 3 workers will be employed by each franchisees, then with the total number of about 2000 franchees, it would make the toal employees of about 6,000 employees accross the country. I would assume this job are mainly target female which is about 80 per cent. On average per day, the qulaity services will be provided to about 30 clients. Therefore, our service woud reach 900 and 108,000 clients per month and year respectively and per franchisee only.
Section 4.a …Where do you stand Worldwide?  (if applicable)
Question Answer Type
Company Traction & Status Quo Worldwide We would assume that we are the largest laundry service across the country. We expect to bring our services and expertise to Thailand too. We also aim to bring our brand worldwide and keep our reputation for the upcoming decades.
Section 4.b …Where do you stand in Cambodia?
Company Traction & Status Quo in Cambodia We would assume that we are the largest laundry service across the country.
In Cambodia, which phase is your Small and Medium-sized Enterprise (SME) currently in?
[Text]
[Text]
[Text]
[Text]
We growing but not structure well
[Text]
What type of funding have you received so far?
USD 2,000,000
[Text, Amount]
[Text, Amount]
[Text, Amount]
[Text, Amount]
USD 1,000,000
[Text, Amount]
What total amount of funding have you received so far? 1,300,000 USD
What is your current shareholding structure? Sole
What key milestones have you achieved as a business? 2000 branches around Cambodia / 2 manufacturing places in Phnom Penh and Siem Reap
Your Company’s annual revenue in 2019: 1,200,000 USD
Your Company’s annual revenue in 2020: 1,000,000 USD
Your Company’s annual revenue in 2021: 960,000 USD
Your Company’s annual revenue in 2022: 900,000 USD
How many employees does your company have? 45 full time employees
Has your Business reached financial break even? Yes
What are your major achievements as a business? Women empowerment through income stabalization and job creation.
What are your biggest obstacles as a business? Transfer knowlede and build capacity for our colleagues who not be able to read and write.

Research and development for innovative products (e.g. benchmarking with neightboring laundry products Essence)

Building a full comprehensive business plan for long term investment and the up-scalling our business to a standard cooperate business.

Who is your competition? No
Section 5 …Where do you want to go in Cambodia? And How Can we Support you?
Question Answer Type
What are your objectives for the next 3 years? Launch new products or franchees that come up with a recognized standard

The development of digitable apps for managing our companies and franchees

Complete functioning structure of Yeaksa Laundry Company and Service.

Set up of new factory for bio-gradable pastic and packaging materials such as laundry containers.

Full business and investment plan for the potential granting, funding and investment opportunities.

What type of business  linkages (suppliers, distributors, customers, etc.) do you need in order to reach your goals for the next 3 years? Chemical specialist, business plan and investment readiness specialists, research and developmetn institutions in Cambodia and in the developed countries, technical training institutions.
What type of Partnerships  do you need in order to reach your goals for the next 3 years? I need a development partners who are willing to work with women and vulnerable group which could support them directly and their family indirectly.
Please list what kind of experts and mentors you need in the next year to help you solve strategic, operational or tactical issues. Please be as specific as possible! Organizational development specialist; business development plan mentor/specialists; chemical and production specialist/ companies; investment readiness specialists; mentors to support on organizational structure development.
Who would you like to talk to but have no means to ever contact or get in touch with? We call this the “moonshot contact. Technical experts in various fields
What estimated amount and type of funding do you need in order to reach your goals for the next 3 years? 4,000,000
What other resources could be helpful to you and your business to reach your goals for the next 3 years? Legal and Tax knowledge and coaching and mentoring,
What hands-on supports, services and assistance can PrISME provide to help you overcome concrete obstacles and grow your Impact-Driven SME in the next year?  Business Pan, Investment Plan.
Is there anything else important we have not covered that you would like to share with us to better understand your needs to develop your Impact-Driven SME? I want to export my products and service to the world and bring the brand name Yeaksa of Cambodia to the world too.
Section 6 …Why us?
Question Answer Type
What are your expectations from the Program? Knowledge and Capital and other business soft and hardskill for my business
What is your motivation to join? Knowledge
How did you find out about our Program? Giz
Section 7 Thanks You !

គំរូនៃការឌីហ្សាញសម្រាប់យក្សា

គំរូនៃការឌីហ្សាញផលិតផល ឬ អ្វីមួយគឺតម្រូវអោយឌីហ្សាញមាន អក្សរមនុស្ស ខ្វាក់

BrailleCc0-DOeDd នេះគឺជាហ្វុងអក្សរមនុស្សខ្វាក់

ការឌីហ្សាញគឺតម្រូវត្រឹមតែ ឈ្មោះយក្សា និង ផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះ

តំណាងអោយផលិតផលអ្វី? សាប៊ូទឹក ទឹកក្រអូប ទឹកអប់ ឬ ផលិតផលផ្សេងៗ ជាគោលទៅបានហើយ

សាប៊ូទឹក ៈ detergent

សាប៊ូម្សៅ ៈ powder detergent

ទឹកក្រអូប : softener

ទឹកអប់ : fragrance

ថ្នាំកំចាត់ស្នាមប្រឡាក់ : stain remover

ថ្នាំលាងម៉ាស៊ីន : machine cleaner

 

 

ផែនការអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្ម

មាតិកា

ចំណងជើង     ទំព័រ

1. សេចក្តីសង្ខេប …………………………………………………………………………… 12

2. ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន …………………………………………………………………………… 12

3. ការពិពណ៌នាអាជីវកម្ម …………………………………………………………………………… 12

4. វិភាគទីផ្សារ …………………………………………………………………………………………. 12

5. ផែនការប្រតិបត្តិការ …………………………………………………………………………………………. 12

6. ផែនការទីផ្សារនិងការលក់ ……………………………………………………………………………. 12

7. ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ …………………………………………………………………………………………. 12

10. សេក្តីសន្និដ្ឋាន …………………………………………………………………………………………. 12

សេចក្តីសង្ខេប

ដោយផ្តោតភាពខ្លាំង អតិថិជនសំខាន់ៗរបស់ខ្លួន និង តម្លៃមូលដ្ឋានដែលពួកគេត្រូវការសេវាកម្មបោកអ៊ុត ដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅរបស់ប្រជាជន យើងសង្កេតឃើញថាការបោកអ៊ុតមានការកើនឡើង និង ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំអាត ដោយសារត្រូវការភាពស្អាត និង អនាម័យ ។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា

 • សេវាកម្មបោកអ៊ុត ប្រហែល 80 ម៉ឺន ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង1ថ្ងៃ គិតជាមធ្យម 10ភាគរយនៃប្រជាជន១៧លាន
 • ផលិតផលសំអាត ប្រហែល 4 លាន ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង1ថ្ងៃ គិតជាមធ្យម ម្នាក់ប្រើ1000រៀលនៃផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ជាប្រភេទអាជីវកម្ម សេវាកម្មបោកអ៊ុត និង ផលិតនូវ ផលិតផលសំអាត សំលៀកបំពាក់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នូវតម្រូវការដ៏ច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ ។

2. ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនយក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី

 • សេចក្តីសង្ខេបក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយ លោក ហែម ហេម៉ា ជាស្ថាបនិក ដែលមានបទពិសោធន៍ហាងបោកខោអាវ ជាង 16ឆ្នាំ ។

 • ទស្សនៈវិស័យ

ក្រុមហ៊ុនយក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និង ល្បីល្បាញពេញពិភពលោក ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំ ។

 • បេសកកម្មក្រុមហ៊ុន
  • បើកហាងអោយបានកាន់តែច្រើន
  • ជួយស្ត្រីមេផ្ទះ និង ស្ត្រីងាយរងគ្រោះ អោយមានការងារធ្វើ និង ទទួលប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសារ តាមរយៈការបើកហាងយក្សា និង ធ្វើការនៅក្នុងហាងយក្សា
  • ពង្រីកវិសាលភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើង
 • ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះ ក្នុងឆ្នាំ2023 ក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញយក ម៉ាកយីហោ យក្សាបោកអ៊ុត ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបោកអ៊ុតដែលជា ម៉ាកយីហោល្បីបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និង មានសាខាច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក ក្នុងតម្លៃ 10 លានដុល្លាអាមេរិក ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រង ការផលិតនូវផលិតផលសំអាត និង កេរ្ត៍ឈ្មោះ ដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះ ។ នេះក៏ដោយសារ លោក ហែម ហេម៉ា ធ្លាប់បើកហាងបោកអ៊ុត ដែលមើលឃើញ​សក្តានុពល នៃអាជីវកម្មបោកអ៊ុត និង សិប្បកម្មផលិតនូវផលិតផលសំអាត ផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ និង គ្រប់បណ្តាហាងបោកអ៊ុតផ្សេងៗដែលមិនមែនជាយក្សាបោកអ៊ុត ។

 • ទីផ្សារ ផលិតផល និង សេវាកម្ម

ទីផ្សារ

ទីផ្សារសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី គឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅ ដែលត្រូវការសំអាត ជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានពេលទំនេរ ដើម្បីបន្ថែមនូវ ប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការ​ បើក អាជីវកម្ម ហាងយក្សាបោកអ៊ុត និង ការលក់ផលិតផលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ។

សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី និងបង្កើតនូវហាង យក្សាបោកអ៊ុត ដើម្បីប្រតិបត្តិ ស្វែងរកប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ វាគឺជាសេវាកម្មបោកអ៊ុត សម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសំអាតសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯង ជាពិសេសបុគ្គលិកការការិយាល័យ និងស្ត្រីមេផ្ទះ ។

ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ក្រោយពេលទិញសិប្បកម្ម ផលិតផលសំអាត យើងមាន ស្រឡាយ ផលិតផលសំអាត ជាច្រើន ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ ហាងបោកអ៊ុតផ្សេងៗ ហាងបោកអ៊ុតយក្សាដែលមានជាង 2000សាខាទូទាំងប្រទេស ផ្សារផ្សេងៗ និង អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ។

 • រចនាសម័ន្ធ

ការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រុមហ៊ុនយក្សា អ៊ីនវេសមែន ខូអិលធីឌី ទៅតាមក្រាហ្វិកដូចតទៅនេះ

 • គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការធ្វើអោយ បានសម្រេចនូវ ការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី នេះ យើងត្រូវការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ 5លាន ដុល្លាអាមេរិក ហើយយើងនិងធ្វើការរំពឹងវិភាគសម្រាប់ ការចូលរួមទុន ប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណាយ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុនេះ

3. ការពណ៌នាអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មបោកអ៊ុត និង ផលិតផលសំអាត គឺជាអាជីវកម្មដែលមិនចេះរីងស្ងួត កាន់តែយូរកាន់តែល្អ ការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន ដោយសារតែការទិញចូលនូវម៉ាកយីហោដ៏ល្បីល្បាញ របស់កម្ពុជា ចូលជាមួយក្រុ មហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានសេវាកម្ម និង ផលិតផលថ្មី ក្រៅពីសេវាកម្ម ពិគ្រោះយោបល់ ។ ដោយមើលឃើញនូវតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើង នូវភាពស្អាតល្អនៃការស្លៀកពាក់ ប្រកបដោយគុណភាព ស្តង់ដា ក្រុមហ៊ុនយើងក៏សម្រេចចិត្តបើកហាងដោយខ្លួនឯង ក្នុងការបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ប្រកបដោយស្តង់ដា ម្យ៉ាងទៀត ផលិតផលសំអាតដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារមិនទាន់មានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ និង ការផលិតក្នុងស្រុកមិនបានល្អ​ប្រសើរនោះ យើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតនូវផលិតផលអោយល្អបំផុត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន និង ទីផ្សារ​អោយកាន់តែកៀកជិតនូវការចង់បានរបស់អតិថិជន និង សាច់ក្រណាត់ដែលចង់បាន ។ ក្រុមហ៊ុនបាននិងកំពុងតែ អភិវឌ្ឍន៍នូវ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីកម្មង់ទំនិញ ក៏ដូចជាសេវាកម្មបោកអ៊ុត និង ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាហាង បោកអ៊ុតដែលមិនចាំបាច់មានហាងនៅតាមដងផ្លូវ ដើម្បីអោយបានឈានមុខគេ ជាងនោះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី មានមហិច្ឆតាក្នុងការពង្រីកនូវ គម្រូអាជីវកម្មមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ ។

 • ឳកាស

សេវាកម្មបោកអ៊ុត រីកចម្រើនជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ អ្នកដែលទាមទាភាពស្អាត​ល្អកាន់តែ​ច្រើនទៅៗ តម្រូវការតាមកន្លែងប្រជុំជនកាន់តែខ្ពស់ អ្នករស់នៅក្នុងបុរីកាន់តែច្រើន កាលណាសេវាកម្ម ឬ ហាងបោកអ៊ុតកាន់តែច្រើននោះ ផលិតផលសំអាតគឺកាន់តែខ្ពស់ ។ ប្រសិនបើយើងពិនិត្យតែមួយភ្លែត យើង ឃើញថា វាមានទំហំតូចណាស់ នៅពេលដែលយើងមើលអោយកាន់តែច្បាស់គឺយើងគិតថាវាពិតជាធំ ហើយ ហូរចូលជាប្រចាំ ។ គ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែមានតម្រូវការ សេវាកម្មបោកអ៊ុត នោះគ្រប់កន្លែងគឺត្រូវការផលិតផល​បោកអ៊ុតផងដែរ ។

 • សេវាកម្ម និង ផលិតផល

សេវាកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី កាលពីមុនវាគ្រាន់តែជាការប្រឹក្សាយោបល់​ពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ តែក្រោយយើងបានចូលរួមជាមួយ យក្សាបោកអ៊ុតក្នុងឆ្នាំ2023 យើងមានសេវាកម្ម និងផលិតផលជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញសក្តានុពលយ៉ាងធំធេងនៅលើទីផ្សារ មានដូចតទៅ៖

សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ ហាងបោកអ៊ុតយក្សា ដែលក្រុមហ៊ុនគម្រោងនិងបើកអោយបាន 500ទីតាំងដោយខ្លួនឯង ដែលប្រើប្រាស់កំលាំងពលកម្ម 2500នាក់ ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខ ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយ​ស្រួលដល់អតិថិជន ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និង លក់ផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនមាន និង ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានលំហូរសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើន ។

ផលិតផលបោកអ៊ុត៖ យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល សម្ភារៈ សេវាកម្ម បង្រៀន ការរៀបចំហាងបោកអ៊ុតថ្មីៗ និយាយរួមគឺយើងមានគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបង្កើតនូវ ហាងបោកអ៊ុតថ្មីមួយ ឬ កន្លែងបោកអ៊ុតនៅផ្ទះរបស់អតិថិជនយើងបាន ។ បច្ចុប្បន្នយើងមាន សាប៊ូ ទឹកក្រអូប និង ផលិតផលផ្សេងៗខ្លះ ដែលយើង អាចផលិតដោយខ្លួនឯងបាន និង ខ្លះទៀតនាំចូលដោយដាក់ម៉ាកយីហោរបស់យើងតែម្តង ។

 • អ្នកចូលរួម
  • អតិថិជន

អតិថិជនគឺជាកត្តាលីករដ៏សំខាន់ក្នុងការដែលធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនដំណើរការបានល្អ អតិថិជនរបស់យើងគឺ បុគ្គលិកធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យ, អ្នកចង់បើកហាងបោកអ៊ុត, ស្ត្រីមេផ្ទះ, អ្នកដែលមានផ្ទះទំនេរទុកចោល ក្នុងគោលបំណងបង្កើតប្រាក់ចំណូល

  • អ្នកផ្គត់ផ្គង់

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង យក្សាបោកអ៊ុត ដែលជាសក្តានុពលនៃការផលិតបន្ថែមមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានជ្រើសរើសសំរិតសំរាំងរួចរាល់ហើយ ប្រកបដោយគុណភាព និង តម្លៃនៃការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ មានតាំងពីការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម និង ផលិតផលសម្រេច មានទាំងក្នុងប្រទេស និង បរទេស ។

 • តម្លៃ សេវាកម្ម និង ផលិតផល

ការដាក់តម្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម ឬ ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទៅលើគុណភាព សម្រាប់ការដាក់តម្លៃ៖

 1. សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ តម្លៃស្តង់ដាត្រឹមត្រូវ និង មានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ រហូតដល់ 70ភាគរយ
 2. ផលិតផល៖ តម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផលនាំចូលក្រៅប្រទេស ដែលធ្វើអោយយើងមាន ទិន្នផលខ្ពស់ និង ចំណេញច្រើន ព្រោះយើងជាអ្នកនាំមុខលើផលិតផលបោកអ៊ុត និង យើងមានប្រព័ន្ធនៃការលក់ ទាំង អនឡាញ និង ការលក់ផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅរបស់​ក្រុមហ៊ុនយើង ។

4. វិភាគទីផ្សារ

ផ្នែកនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់ខ្លះសម្រាប់ការប៉ាន់ស្មាននិងនិយមន័យមិនជាក់លាក់។ យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការចំណាយនៃភាពស្អាត និង អនាម័យល្អ សម្រាប់ការស្លៀកពាក់របស់បុគ្គលិកការងារ និង ស្ត្រីមេផ្ទះដែលនៅចង្ក្រានបាយដែលធ្វើការសំអាតសំលៀកបំពាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសអ្នកដែលចង់សន្សំសំចៃពេលវេលារបស់ខ្លួន ក្នុងការបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ ជាពិសេសថែមទៀតនោះគឺសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបោកអ៊ុត យើងអាចផ្តល់បាននូវគ្រប់មុខទាំងអស់របស់សេវាកម្ម និង ផលិតផលសម្រាប់បោកអ៊ុត ។

ការវិភាគពីឧស្សាហកម្ម

អាជីកម្មបោកអ៊ុត និង ផលិតផលបោកអ៊ុត គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅ និង ប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុត ក្នុងជីវិតរស់នៅ មិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះទេ តែទីផ្សារវាផ្តោតសំខាន់២គឺ តំបន់ប្រជុំជន និង បុរីដែលមានមនុស្សស្នាក់នៅច្រើនដែលសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការមិនមានពេលវេលា

វាពិតជាធំទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់ ហើយ ចំណូលនៃការលក់ក៏ច្រើនស្ទើរដែលនឹកស្មានមិនដល់ ហើយវាមានភាពរឹងមាំយ៉ាងខ្លាំង អាចបន្តជីវិតអាជីវកម្មបានយូរអង្វែងថែមទៀតផង ។

ចំណែកទីផ្សារ

ចំណែកទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺ

  • សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ សម្រាប់មនុស្សប្រុស ដែលមិនសូវមានពេលវេលាបោកខោអាវខ្លួនឯង និង យុវវ័យសម័យទំនើបដែលត្រូវការភាពស្អាត អនាម័យ មោទនភាព និង ប៊្រែនៗ
  • ផលិតផលបោកអ៊ុត៖ សម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះ  អាជីវកម្មហាងបោកអ៊ុត និង ផ្សារលក់ដូរចាប់ហួយ

ការប្រកួតប្រជែង

ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី

  • សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ ការបោកអ៊ុតនៅផ្ទះ និង ហាងបោកអ៊ុតម៉ាកយីហោផ្សេងៗតូចៗ
  • ផលិតផលបោកអ៊ុត៖ ក្រុមហ៊ុននាំចូល និង ផលិតតូចៗក្នុងស្រុក

ការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងទៅៗ តែអ្វីដែលយើងគ្មានការព្រួយបារម្ភគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ នូវអ្វីដែលជាភាពពិតប្រាកដរបស់បោកអ៊ុត និង ផលិតផលបោកអ៊ុត ។ ឆ្លងតាមរយៈការយល់ដឹងជាច្រើនឆ្នាំលើ អាជីវកម្ម វិស័យបោកអ៊ុត អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានចាកផុតយ៉ាងឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងមួយនេះ ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តោតសំខាន់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះគឺ បោកអ៊ុត ។

ការដែលយើងអាចបញ្ជូនផលិតផលដែលយើងបានផលិតទៅដល់ដៃអតិថិជនបានគឺ៖

 1. ហាង បោកអ៊ុត យក្សា ដែលមានជាង2000សាខា
 2. ហាង បោកអ៊ុតផ្សេងៗ ដែលមានជាង 8000កន្លែង ដែលយើងមានទិន្នន័យស្រាប់
 3. ហាងបោកអ៊ុតយក្សា ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងផែនការ 500សាខា ឆ្នាំ2028
 4. ផ្សារដែលជាដៃគូរបស់យើង
 5. សហគមន៍ដែលយើងបានចូលជាសមាជិក
  1. សមាគមន៍សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យម
  2. សហគ្រិនស្ត្រី
  3. ប៊ីអិនអាយ
  4. សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
  5. ផ្សេងៗ

យើងមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយសុទ្ធសឹងតែជាកន្លែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ របស់ អតិថិជន​​ និង អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ។ ចំនុចមួយវិញទៀតភាពខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងផលិតនូវ ផលិតផល ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ដូចនេះ វាគឺជាភាពចំណេញមួយ និង ងាយស្រួលដល់ការធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗ

ការវិភាគ ភាពខ្លាំង ភាពខ្សោយ ការគំរាមកំហែង SWOT

ភាពខ្លាំង STRENGTHS

ក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធបែងចែកផលិតផល ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រង ការកម្មង់ទិញ នូវផលិតផល ក៏ដូចជាសេវាកម្ម ។ ក្រុមហ៊ុន បើកអោយប្រើប្រាស់ នូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការចេញ វិក័យប័ត្រក្រដាស ដូចនេះក្រុមហ៊ុន អាចប្រមូលបាននូវ បណ្តាហាងបោកអ៊ុតផ្សេងៗ អោយចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ កម្មវិធីទូរស័ព្ទនោះ ក្នុងគោលបំណងងាយស្រួលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ អំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន ក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុន ក៏បានធ្វើApp សម្រាប់អតិថិជនជាអ្នកបោកអ៊ុត ដើម្បីអាចបង់ប្រាក់នៅក្នុង App បានផងដែរ ព្រោះអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ និងបានប្រាក់ចំណេញត្រលប់ទៅវិញនៅពេលដែលគេ កក់ប្រាក់ ទៅក្នុងAppនោះ ងាយស្រួលតាមដានរបាយការណ៍របស់គាត់ ។ ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ក្រោយពីទិញយក្សាបោកអ៊ុតហើយនោះ ធ្វើអោយយើងកាន់តែខ្លាំង និង ការទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេស ជាម៉ាកយីហោមួយ រឹងមាំ ស្មោះត្រង់ ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន ។ យើងអាចពង្រីកវិសាលភាព ជាមួយនិងការទំនាក់ទំនង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និង ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន និង ហ្វ្រែនឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ ហាងបោកអ៊ុតដទៃៗទៀត ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ភាពខ្សោយ WEAK

ភាពកំសោយ របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ ការទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីៗដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដល់សាខា ហ្វ្រែនឆាយ និង ហាងបោកអ៊ុតដទៃទៀត ។ ខ្វះខាតបុគ្គលិកក្នុងការដំណើរការហាងបោកអ៊ុតយក្សា ដែលជាសាខាផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន ។

ឳកាស OPPORTUNITIES

បង្កើតនូវផលិតផលថ្មីៗសម្រាប់ក្តោបទៅលើទីផ្សារសំអាត ដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ និង ផលិតនូវសម្ភារៈបរិក្ខាផ្សេងៗ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្ត្រីមេផ្ទះ និង ហាងបោកអ៊ុត ។ ឳកាសថ្មីៗសម្រាប់អាជីវកម្ម ព្រោះក្រុមហ៊ុន មានអតិថិជនយ៉ាងច្រើន ដែលរងចាំប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម ឬ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ការគំរាមកំហែង THREATS

ការគំរាមកំហែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី គឺ បុគ្គលិកដែលជាកំលាំងពលកម្ម ក្នុងការដំណើរការ ហាងបោកអ៊ុត យក្សា ផ្ទាល់ខ្លួន ។

5. ផែនការ ប្រតិបត្តិការ

– ការកម្មង់

– ការបង់ប្រាក់

– បច្ចេកវិទ្យា

– អតិថិជនសំខាន់

– បុគ្គលិកសំខាន់

– ផ្សេងៗ

6. ផែនការ ទីផ្សារ និង លក់

– ផ្សេងៗ

7. ផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ

– ការកម្មង់

  តារាងចំណាយចំណូលនៃការចាប់ផ្តើម

START-UP COSTS

Your Office-Based Agency

January 1, 20xx

COST ITEMS

MONTHS

COST/ MONTH

ONE-TIME COST

TOTAL COST

Advertising/Marketing

3

$300

$2,000

$2,900

Employee Salaries*

4

$500

$2

$2,002

Employee Payroll Taxes and Benefits

4

$100

$1,500

$1,600

Rent/Lease Payments/Utilities

4

$750

$2,500

$5,500

Postage/Shipping

1

$25

$25

$50

Communication/Telephone

4

$70

$280

$560

Computer Equipment

$0

$1,500

$1,500

Computer Software

$0

$300

$300

Insurance

$0

$60

$60

Interest Expense

$0

$0

$0

Bank Service Charges

$0

$0

$0

Supplies

$0

$0

$0

Travel & Entertainment

$0

$0

$0

Equipment

$0

$2,500

$2,500

Furniture & Fixtures

$0

$0

$0

Leasehold Improvements

$0

$0

$0

Security Deposit(s)

$0

$0

$0

Business Licenses/Permits/Fees

$0

$5,000

$5,000

Professional Services – Legal, Accounting

$0

$1,500

$1,500

Consultant(s)

$0

$0

$0

Inventory

$0

$0

$0

Cash-On-Hand (Working Capital)

$0

$1,000

$1,000

Miscellaneous

$0

$2,000

$2,000

ESTIMATED START-UP BUDGET

$26,472

*Based on part-time employees. This may change once you hit your growth benchmark.

 • តារាងចំណេញឬខាត

START-UP COSTS

Office Base

January,2024

REVENUE

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

YTD

Estimated Sales

10000

$13,000

$16,000

$7,000

$14,500

$16,400

$22,500

$23,125

$24,549

$22,000

$25,000

$27,349

$216,423

Less Sales Returns & Discounts

$0

($350)

$0

($206)

($234)

$0

$0

($280)

($1,200)

($1,600)

$0

($2,400)

($6,270)

Service Revenue

$0

$0

$0

$0

$0

$250

$350

$100

$0

$0

$1,245

$1,360

$3,305

Other Revenue

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$1,500

$0

$0

$0

$0

$1,500

Net Sales

$5,000

$12,650

$16,000

$6,794

$14,266

$16,650

$22,850

$24,445

$23,349

$20,400

$26,245

$26,309

$214,958

Cost of Goods Sold*

$2,000

$5,200

$6,400

$2,800

$5,800

$6,560

$9,000

$9,250

$9,820

$8,800

$10,000

$10,940

$86,569

Gross Profit

$3,000

$7,450

$9,600

$3,994

$8,466

$10,090

$13,850

$15,195

$13,529

$11,600

$16,245

$15,369

$128,389

EXPENSES

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

YTD

Salaries & Wages

$2,500

$2,500

$3,500

$5,000

$5,000

$5,000

$8,000

$9,000

$9,000

$9,000

$9,000

$9,000

$76,500

Marketing/Advertising

$400

$450

$450

$450

$900

$900

$900

$900

$900

$900

$1,200

$1,200

$9,550

Sales Commissions

$250

$650

$800

$350

$725

$820

$1,125

$1,156

$1,227

$1,100

$1,250

$1,367

$10,821

Rent

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$15,000

Utilities

$250

$150

$200

$200

$200

$250

$250

$250

$200

$200

$250

$250

$2,650

Website Expenses

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$225

$225

$2,200

Internet/Phone

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$1,320

Insurance

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$1,980

Travel

$100

$0

$0

$250

$0

$0

$0

$0

$675

$800

$0

$0

$1,825

Legal/Accounting

$1,200

$0

$0

$450

$0

$500

$0

$0

$0

$0

$0

$250

$2,400

Office Supplies

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$1,500

Interest Expense

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Total Expenses

$6,525

$5,575

$6,775

$8,525

$8,650

$9,295

$12,100

$13,131

$13,827

$13,825

$13,575

$13,942

$125,746

Income Before Taxes

($3,525)

$1,875

$2,825

($4,531)

($184)

$795

$1,750

$2,064

($298)

($2,225)

$2,670

$1,427

$2,643

Income Tax Expense

($529)

$281

$424

($680)

($28)

$119

$263

$310

($45)

($334)

$401

$214

$396

NET INCOME

($2,996)

$1,594

$2,401

($3,851)

($156)

$676

$1,488

$1,754

($253)

($1,891)

$2,270

$1,213

$2,246

*In the service industry, Cost of Goods Sold is the monetized value of the time spent on the client.

តួនាទី និង ភារកិច្ច របស់បុគ្គលិក

តួនាទី និង ភារកិច្ច

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ទីប្រឹក្សា

ទីប្រឹក្សា

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

អគ្គនាយក ប្រតិបត្តិ

អគ្គនាយក

តួនាទី

ជាអ្នកដឹកនាំការងាររបស់ប្រធានផ្នែក និងចាត់ចែងបញ្ជារាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនលើគ្រប់វិស័យ។

ភារកិច្ច

 • ទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយសមាជិកទាំងឡាយនៃក្រុមហ៊ុននៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អំពីនយោបាយទូទៅនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ដឹកនាំការចរចារនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម សហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងការពារក្រុមហ៊ុន
 • លើកសំណើរដល់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាវិសាមញ្ញ។
 • លើកសំណើរអំពីសេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ និងសំណើរតែងតាំង ផ្លាស់ប្ដូរបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិក ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអនុមត្តិ
 • ត្រួតពិនិត្យការងារ សកម្មភាព អំពើប្រព្រឹត្ត និងទំនួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកក្រុមហ៊ុន ហើយមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរសមាជិក តាមនីតិវិធី

 

អគ្គលេខាធិការ

តួនាទី

អគ្គលេខាធិការ មានតួនាទីជួយដល់អគ្គនាយក លើការងារដែលប្រធានផ្នែកប្រគល់អោយដើម្បីសម្របសម្រួលលំអិត

ផ្នែករដ្ឋបាល

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

តួនាទី

 1. ចូលរួមបង្កើត​ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល ដើម្បីជ្រោមជ្រែងអោយក្រុមហ៊ុនទាំងមូលសំរេចគោលដៅ
 2. រៀបចំផែនការថវិការសំរាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងបណ្ដុះបណ្ដាលនានា
 3. តាមដានការអនុវត្តន៍ វប្បធម៌​ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង គោលនយោបាយនានា  នីតិវិធិការងារ ផែនការផ្សេងៗដើម្បី ធានាភាពអនុលោម និងប្រសិទ្ឋភាពការងារ​
 4. ផ្តល់ការនែនាំ ត្រួតពិនិត្យ និងជួយជ្រោមជ្រែងជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ ធ្វើការអស់សក្តានុពល និងសំរេចលទ្ឋផលដែលរំពឹងទុក
 5. ផ្តល់ការប្រឹក្សាតាមផ្នែកនិមួយៗ និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងបញ្ហាបុគ្គលិក ដើម្បីធ្វើអោយបរិយាកាសការងារកាន់តែប្រសើរទ្បើង​
 6. រៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍសម្តត្ថភាពបុគ្គលិក និងអនុវត្តផែនការ ដែលបានសំរេចអោយមានប្រសិទ្ឋភាព
 7. ធ្វើរបាយការណ៍​ និងចូលរួមប្រជុំប្រចាំជាមួយសាខាក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រង
 8. ពិនិត្យមើលការចំនាយ និងចុះហត្ថលេខាលើការចំនាយដែរទាក់ទងនឹងផ្នែកធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល
 9. ផ្ដួចផ្ដើម ចាត់ចែង និង​រៀបចំ Events ផ្សេងៗ (ជប់លៀងក្រុមហ៊ុន ខួបកំណើតក្រុមហ៊ុន និងដំណើរកំសាន្ដ)
 10. ដឹកនាំក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំខែ និងបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ

 

ជំនួយការ

តួនាទី

ជួយជ្រោមជ្រែងការងាររបស់ប្រធានដាក់អោយដើម្បីសម្រេចកិច្ចការ

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

 

ផ្នែកគណនេយ្យ

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

 • ពិនិត្យតាមដាន ចំណូលចំណាយ និង រៀបផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ការចំណាយ និង ចំណេញ ដល់ក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកផ្នែកពន្ធដា

 • រៀបចំរបាយការណ៍ពន្ធដា និង ទាក់ទងការងារឯកសាររដ្ឋ

បុគ្គលិក

តួនាទី

 • បញ្ចូលវិកយបត្រលក់ ( ការលក់ អ្នកលក់ ការបង់ប្រាក់ ជំពាក់ប្រាក់ )
 • បញ្ចូលវិក័យបត្រទិញ
 • ពិនិត្យទឹកប្រាក់ និង សាច់ប្រាក់ក្រុមលក់ បុគ្គលិកលក់
 • ពិនិត្យស្តុកទំនិញ និង ការកម្មង់ទំនិញ
 • ធ្វើរបាយការប្រចាំថ្ងៃជូនទៅប្រធាន
 • ព្រីនរបាយការណ៍
  • ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ
  • ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ
  • លក់ប្រចាំថ្ងៃ
  • ការកម្មង់ប្រចាំថ្ងៃ

ផ្នែកផលិត

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងការផលិត

 • ត្រួតពិនិត្យតាមដានរាល់ការផលិត
 • ស្រាវជ្រាវផលិតផលថ្មីៗ
 • ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបំពេញបន្ថែម
 • តាមដាននិងបន្ថែមសង្វាក់ផលិតកម្ម
 • ពិនិត្យនិងចាត់ចែងបុគ្គលិកផ្នែកផលិតដើម្បីបានផលិតកម្មខ្ពស់

 

 

ផ្នែកវេចខ្ចប់

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវេចខ្ចប់

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

បុគ្គលិក

ផ្នែកឃ្លាំងស្តុក

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុក

 • រៀបចំទំនិញទុកដាក់អោយបានល្អ តាមប្រភេទ
 • ពិនិត្យស្តុកទំនិញអោយបានត្រឹមត្រូវ​តាមរយៈការកត់ត្រាចេញចូល
 • រៀបចំទំនិញចេញ ដើម្បីអតិថិជន តាមរយៈអ្នកដឹកជញ្ជូន
 • ទទួលទំនិញចូល ក្នុងឃ្លាំង តាំងពីវត្ថុធាតុដើម និង ផលិតផលសម្រេច

ជំនួយការ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកជំនួយ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកជាង

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកជាង

ជាងខាងក្នុង

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

ជាងខាងក្រៅ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ជាងផលិត

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ជាងតំឡើងហាង

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកទីផ្សារ

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

 • រៀបចំអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយ
 • រៀបចំស្គ្រីបថតវីដេអូរ
 • មើលអំពីគូប្រជែង ផលិតផលប្រជែង
 • រៀបចំក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ
 • បង្កើតផេក យូធូប និង បណ្តាញសង្គម
 • ប្រមូលទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញ
 • រៀបចំសិក្ខាសាលា
 • ទំនាក់ទំនងអតិថិជនគោលដៅ
 • ដោះស្រាយបញ្ហាលក់ និង ទីផ្សារ
 • រៀបចំសសេរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ
 • ប៊ូសលើអនឡាញ
 • បង្ហាត់បង្រៀនបុគ្គលិកទីផ្សារ និង លក់
 • ត្រូវបង្កើតគំរូការងារ បរិយាកាសការងារ
 • ចុះតាមដានជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀននិងតាមដានលើទីផ្សារនូវផលិតផល
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលា ឬ ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ
 • ត្រួតពិនិត្យចំនួនបុគ្គលិកផុសអនឡាញ និង ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនផុសហ្វេសប៊ុក និង យូធូប

បង្កើតមេរៀន និង កែសម្រួលមេរៀនអោយកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីបង្ហាត់បុគ្គលិកថ្មី ឬចាស់

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនង

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកលក់

ប្រធានផ្នែកលក់

 • រៀបចំសៀវភៅបញ្ហា
 • រៀបចំសៀវភៅយុទ្ធសាស្ត្រលក់
 • របាយការណ៍គូប្រកួតប្រជែង
 • របាយការណ៍ទីផ្សារ
 • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ និង អត្ថបទអនឡាញ
 • បែងចែកក្រុមលក់ និង ដាក់ផែនការក្រុមលក់
 • ចុះតាមដាន និង អនុវត្តន៍ដល់កន្លែង
 • ដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមលក់ ប្រចាំសប្តាហ៍
 • ទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅ
 • ចុះតាមដានជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀននិងតាមដានលើទីផ្សារនូវផលិតផល
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលា ឬ ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ
 • ត្រួតពិនិត្យចំនួនបុគ្គលិកផុសអនឡាញ និង ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនផុសហ្វេសប៊ុក និង យូធូប

បង្កើតមេរៀន និង កែសម្រួលមេរៀនអោយកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីបង្ហាត់បុគ្គលិកថ្មី ឬចាស់

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដេប៉ូ

បុគ្គលិកលក់

–     ចុះលក់តាមតំបន់ដែលបានកំណត់ និងផែនការ

–     រៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃនៃការចុះលក់ ឬ ចំនួនអតិថិជនត្រូវទំនាក់ទំនង

–     ត្រូវចេះប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬ អេប

–     ចុះវត្តមាន នៅតាមទីតាំងរបស់ខ្លួនដែលបានចុះទៅ

–     លាងសំអាត និង ថែរក្សាយាន្តជំនិះ

–     ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ រួចបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់

 

បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន

ផ្នែកលក់អនឡាញ

 • ឡាយវីដេអូ ម៉ោង 11:00 ថ្ងៃ  ដល់ម៉ោង 1:00 រសៀល | ម៉ោង 05:00 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 6:00​ ល្ងាច
 • កាត់តវីដេអូរ
 • ថតវីដេអូរ និង ថតសន្លឹក
 • សសេរអត្ថបទ
 • សសេរស្គ្រីប សាច់រឿង ​ដើម្បីថត
 • ផុសហ្វេសប៊ុក ក្នុងផេក ម៉ោង 10:00 ព្រឹក ពេលថ្ងៃ ម៉ោង 12:00 និងពេលយប់ ម៉ោង 9:00
 • ទទួលតបឆាត ក្នុងផេក និង គ្រុបតេលេក្រាម
 • សសេររបាយការណ៍ បញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានផ្នែក
 • កាន់ផេកហ្វេសប៊ុក ១ ផេក និង ក្រុមតេលេក្រាម ១
 • ប្រើកម្មវិធី កាត់តរូបភាព PHOTOSHOP ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្សេងៗ

ផ្នែកលក់ផ្ទាល់

 • ចុះលក់តាមតំបន់ដែលបានបែងចែក
 • ត្រូវចេះបើកបរម៉ូតូ
 • លក់ជាក្រុម ហើយ មានឆន្ទៈដើរលក់តាមខេត្ត

ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

 • លក់ជាលក្ខណៈកញ្ចប់ ឬ លក់ដុំ ឬ ស្វែងរកដៃគូដូចជាដេប៉ូ​ និង តំណាងចែកចាយ
 • ទំនាក់ទំនងសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់
 • បង្កើនការលក់ដុំ និង ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ
 • រៀបចំផែនការលក់

 

ផ្នែកស្រាវ​ជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍

ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកផ្នែក អាប់

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកជំនួយការ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកបោកអ៊ុត

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបោកអ៊ុត

គ្រូបង្រៀន

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកអ៊ុតខោ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកអ៊ុតអាវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកបោកដៃ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកបត់

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកច្រក

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផែនការអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្ម

មាតិកា

១. គោលបំណង………………………………………………………………………………………….

២. ទស្សនៈវិស័យ………………………………………………………………………………………

៣. បេសកកម្ម……………………………………………………………………………………………

៤. អំពីផលិតផល……………………………………………………………………………………….

៤.១ -ផលិតផលប្រទេសចិន………………………………………………………………….

៤.២ -ផលិតផលប្រទេសថៃ……………………………………………………………….

៤.៣ -ផលិតផលប្រទេសខ្មែរ…………………………………………………………….

៥. ការកំណត់ថ្លៃដើម និងថ្ថៃលក់…………………………………………………………………….

៥.១ -ថ្លៃដើម(ឯកត្ដា)…………………………………………………………………………..

៥.២. តារាងតម្លៃលក់ដុំផ្តាច់មុខខេត្ត…………………………………….

៥.៣. តារាងតម្លៃលក់ដុំសម្រាប់ដំណាងចែកចាយ……………………………

៥.៤. តារាងតម្លៃលក់រាយ…………………………………………………………………

៥.៥. តារាងតម្លៃលក់​ របស់ផ្តាច់មុខខេត្ត…………………………………………….

៥.៦. តារាងតម្លៃលក់ របស់តំណាងចែកចាយ……………………………………

៥.៧ -កំរ៉ៃជើងសារបុគ្គលិក……………………………………………………………….

៦. ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស…………………………………………………………………

៦.១ -រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ………………………………………………………………..

៦.២ -ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និង កាតព្វកិច្ច និង តួនាទី………………………..

៦.៣. ការកំណត់គោលការណ៍ប្រាក់បៀរវត្សន៍…………………………………….

៦.៤ -លក្ខណ្ឌជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយ…………………………………….

៨. យុទ្ធសាស្ដ្រទីផ្សារ ………………………………………………………………………………..

៨.១. ការជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយធម្មតា ……………………………………

៨.២. ផែនការលក់…………………………………………………………………………

៨.៣.​ យុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ ……………………………………………………………

៨.៤. គោលដៅផ្សព្វផ្សាយ ………………………………………………………………

៨.៥. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ ………………………………………………………………..

៨.៦ -ប្រូម៉ូសិន ឬ ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត ……………………………………….

៨.៧ -ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ………………………….

៨.៨ -វិភាគទាន សង្គម…………………………………………………………………….

៨.៩ -ផែនការចំណាយ……………………………………………………………………

៩. ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ………………………………………………………………………………

៩.១. តារាងចំណាយប្រចាំខែ…………………………………………………………..

៩.២. តារាងចំណូលពីការលក់ប្រចាំខែ……………………………………………

៩.៣ -តារាងចំណេញប្រចាំខែ…………………………………………………………

១០. ការវិភារគលើ ចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយ ឪកាស និងការគំរាមកំហែង (SWOT)

១១. សេក្តីសន្និដ្ឋាន……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

១. គោលបំណង

ក្រុមហ៊ុន យក្សា ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល សម្ភារៈ និង សេវាកម្មបើកហាងបោកអ៊ុត ( ហ្វ្រែនឆាយ ) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានតំណាងចែកចាយគ្រប់ខេត្តក្រុង ។ ក្រុមហ៊ុន យក្សា ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនផលិតភាពលក់ និង បង្កើនមុខរបរជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអោយមានមុខរបរ និង ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារ ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីអោយមានភាពរឹងប៉ឹង និង កុំអោយផ្ទះនៅទំនេរចោល វាក៏អាចធ្វើអោយស្ត្រីមានពេលវេលាក្នុងការមើលថែគ្រួសារ បន្ថែមពីលើចំណូលផងនោះដែរ ។

២. ទស្សនៈវិស័យ

យក្សាគឺលើកតម្កើងស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ មានន័យថា ពួកយើងព្យាយាមធ្វើអោយស្ត្រីមានតម្លៃឆ្លងតាមរយៈការប្រកបអាជីវកម្ម ដែលមិនចាំបាច់ដើរទៅណាឆ្ងាយ ដែលអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបាន ការងារសន្សំសំចៃនៅក្នុងផ្ទះ មានពេលវេលា សម្រាប់កូនៗ ប្តី ប្រពន្ធ និង ឪពុកម្តាយ ឆ្លងតាមការងារស្រាលៗ ដែលអាចធ្វើបានគ្រប់ៗគ្នាក្នុងគ្រួសារ ។

៣. បេសកកម្ម

ពង្រីកអោយបានទូលំទូលាយ ផ្សព្វផ្សាយ អោយបានច្រើន ដើម្បីអោយបានជ្រួតជ្រាបដល់អតិថិជន ឬ ស្ត្រីដែលកំពុង​ស្វះស្វែងរករបរដែលនៅផ្ទះ

៤. អំពីផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន យក្សា បានកំណត់នូវប្រភេទផលិតផលបោកអ៊ុត ដែលល្អប្រសើរបំផុត ការពារបរិដ្ឋាន និង ការពារគ្រួសារនៃអ្នក​ប្រើប្រាស់ អោយកាន់តែប្រសើរឡើង ប្រកបដោយភាពសន្សំសំចៃបំផុត ងាយប្រើ ប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងមុន ហើយក៏អាចបង្ហូរចូលបន្ថែម Refill ដើម្បីការពារការបង្កើននូវសម្រាមផ្លាស្ទីក ប្រកបដោយបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ និង កំរិតខ្ពស់បំផុត​សម្រាប់អ្នកបោកអ៊ុត និង អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះ ។ យើងនាំចូលចែកចាយ ផលិតផលដែលមានគុណភាពឆ្លងតាមរយៈ​រូបមន្តរបស់យើងផ្ទាល់ និង ការបង្កើតថ្មីៗ ពីបរទេស មានដូចជា៖ ប្រទេសកម្ពុជា, ប្រទេសថៃ,​ ប្រទេសចិន, ប្រទេសសឹង្ហបុរី, ប្រទេសអាឡឺម៉ង់, ប្រទេសជប៉ុន, ប្រទេសកូរ៉េ, ប្រទេសអ៊ីតាលី

៤.១- ប្រភេទផលិតផលប្រទេសកម្ពុជា

១. សាប៊ូទឹក

២. ទឹកក្រអូប

៣. ទឹកអប់

៤. ទឹកថ្នាំពិសេស

៥. ថង់ច្រកសម្លៀកបំពាក់

 

៤.២ ប្រភេទផលិតផលប្រទេសថៃ

១. វត្ថុធាតុដើម

២. ច្រាសតូច

៣. ថ្នាំបាញ់ហូល

៤. ថ្នាំបាញ់អាវធំ

៤.៣ ប្រភេទផលិតផលប្រទេសចិន

១. ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយ

២. សាប៊ូម្សៅ

៣. សាប៊ូដុំ

៤. តុអ៊ុត

៥. សាប៊ូក្រែម

៤.៥ ប្រភេទផលិតផលប្រទេសសឹង្ហបុរី

១. ក្លិន

៤.៦ ប្រភេទផលិតផលប្រទេសអាឡឺម៉ង់

១. ក្លិន

៤.៧ ប្រភេទផលិតផលប្រទេសជប៉ុន

១. វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់លាយទឹកអប់

៤.៨ ប្រភេទផលិតផលប្រទេសកូរ៉េ

១. ម៉ាស៊ីនបោកចំហៀង ៨គីឡូ

២. ឆ្នាំងអ៊ុតធម្មតា

៥. ការកំណត់ថ្លៃដើម និង ថ្លៃលក់

លរ ផលិតផល តម្លៃរោងចក្រ ដឹកជញ្ជូន កំរៃជើងសារ ពន្ធ១០ភាគរយ សរុប
ចូល ចេញ
               
               

៥.១ ថ្លៃដើម

Appendex 5.1

៥.២ តារាងតម្លៃលក់ដុំ សម្រាប់ផ្តាច់មុខខេត្ត

លរ ផលិតផល តម្លៃដើម តម្លៃខេត្ត ចំណេញ
សាប៊ូយក្សាវ៉ាយ ២០លីត្រ 23.00 $      

Appendex 5.2

៥.៣ តារាងតម្លៃលក់ដុំ សម្រាប់តំណាងចែកចាយ

Apendex 5.3

៥.៤ តារាងតម្លៃលក់រាយ

Apendex 5.4

៥.៥ តារាងតម្លៃលក់ រប​ស់ផ្តាច់មុខខេត្ត

Apendex 5.5

៥.៦ តារាងតម្លៃលក់របស់តំណាងចែកចាយ

Apendex 5.6

៥.៧ កំរៃជើងសារ បុគ្គលិក

Apendex 5.7

៦. ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

៦.១ រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

៦.២ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក តួនាទី និង កាតព្វកិច្ច

ក. ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាតម្រូវការចាំបាច់ ដែលត្រូវជ្រើសរើស ដើម្បីបំពេញតួនាទី សមស្របទៅហ្នឹង​ផែនការ និង អង្គការលេខ មានដូចខាងក្រោម ៖

ខ. តួនាទី និង កាតព្វកិច្ច បុគ្គលិក

ប្រធានផ្នែកលក់

រៀបចំផែនការលក់ បង្ហាត់បង្រៀនបុគ្គលិកលក់ ប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីរកបច្ចេកទេសថ្មីលក់អោយគ្រប់ផែនការ ចុះជួយការងារក្រុមលក់ថ្មីៗ ចុះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន ចុះត្រួតពិនិត្យ អតិថិជនជាប្រចាំ ។ ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ រួចបញ្ជូនទៅកាន់ អគ្គនាយក ។

 • រៀបចំចងក្រង កែតមូ្រវ គោលការណ៍លើទីផ្សារ
 • អនុវត្ត និងវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍ គោលការណ៍លើទីផ្សារ
 • រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ការិយាល័យទីផ្សារសមា្រប់រយះពេលវែង និងខ្លី
 • អនុវត្ត និងវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តលក់
 • អនុវត្តផែនការ ដឹកនាំ និងតួ្រតពិនិត្យលើទីផ្សារ
 • ចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ផ្នែកដោយសំណើសុំទៅផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស
 • អនុវត្តផែនការ ដឹកនាំ និងតួ្រតពិនិត្យ ឱ្យបានសម្រេចតាមផែនការរបស់ខ្លួនដូចជា ៖
 • ទំនាក់ទំនង និងតាមរយៈបណ្តាញសង្គម ក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុន រួមទាំងអតិថិជន សហការី អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអង្គភាពជាដៃគូដែលទាក់ទង និងការងារលើទីផ្សារ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនគោលដៅ និងគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងអតិថិជន
 • ចងក្រងធនធានឱកាសការឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម កំណត់ទីតាំងដាក់បដារផ្សព្វផ្សាយ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ និងតាមរយៈផ្សេងៗទៀត ដែលកុ្រមហ៊ុនកំណត់ឱ្យ ចាត់ចែងការផលិតសម្ភារៈផ្នែកទីផ្សារ ដូចជាខិតប័ណ្ណ ផ្សព្វផ្សាយ សៀវភៅពឹ្រត្តិបត្រទម្រង់ផ្សព្វផ្សាយ តាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក យូធូប អ៊ិនស្តាក្រាម ឡាញ អេប គេហទំព័រ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍
 • ទទួលខុសតូ្រវលើការងាររចនា និងបោះពុម្ភ
 • រៀបចំការចែកចាយសម្ភារៈទីផ្សារ ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់
 • រៀបចំ និង អភិវឌ្ឍទិន្នន័យអតិថិជន
 • រៀបចំ និងចូលរួមពឹ្រត្តិការណ៍ដូចជាសន្និសិទ្ធ សិក្ខាសាលា ទទួលភ្ញៀវ និងពិព័រណ៍ ការសហការណ៍ជាមួយរដ្ឋបាល
 • ធ្វើការសា្រវជា្រវទីផ្សារដូចជាកម្រងសំណួរអតិថិជន និងកុ្រមចាប់អារម្មណ៍
 • ការរៀបចំគម្រោងថវិការសមា្រប់ការិ.សាខា ក្រុមហ៊ុន(បុត្រសម្ព័ន្ធ)
 • វាយតម្លៃយុទ្ធនាការទីផ្សារ តួ្រតពិនិត្យការងារប្រកួតប្រជែង
 • ការគាំទ្រនាយករងទទួលបន្ទុកសាជីវកម្ម កម្មករនិយោជិតរួមការងារ ក្រោមឱវាទ និងបុគ្គលិកដទៃទៀត
 • ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងពឹ្រត្តការណ៍ផ្សេង

 

ផ្នែកលក់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន​

 

មានភារៈកិច្ចដកស្រង់ពត៌មាន និង ទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនប្រគល់អោយប្រធានផ្នែកលក់ពិនិត្យ និង បញ្ជូនទិន្នន័យបន្តអោយទៅដល់តំណាងចែកចាយ និង តំណាងផ្តាច់មុខតាមបណ្តាខេត្តនិមួយៗ របាយការណ៍ត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗ រួចបញ្ជូនបន្តទៅប្រធានផ្នែកលក់។

ផ្នែកលក់អនឡាញ ជាមួយក្រុមហ៊ុន​

 

មានភារៈកិច្ចដកស្រង់ពត៌មាន និង ទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនប្រគល់អោយប្រធានផ្នែកលក់ពិនិត្យ និង បញ្ជូនទិន្នន័យបន្តអោយទៅដល់តំណាងចែកចាយ និង តំណាងផ្តាច់មុខតាមបណ្តាខេត្តនិមួយៗ របាយការណ៍ត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗ រួចបញ្ជូនបន្តទៅប្រធានផ្នែកលក់។

 

ផ្នែកកាន់ស្តុកទំនិញ និង បញ្ជាទិញ

 

មានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ស្តុកចេញ ស្តុកចូល ទទួលខុសត្រូវរាល់ចំនួន និង គុណភាពទំនិញដែលបានចូលស្តុក និង ចេញពីស្តុក ។ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យស្តុកជាប្រចាំ និង ធ្វើការស្នើបញ្ជាទិញ បញ្ចូលស្តុកបន្ថែម អោយគ្រប់បរិមាណស្តុកដែលមានសមតុល្យជាមួយការបញ្ជាទិញរបស់តំណាងចែកចាយ ។ ធ្វើរបាយកាណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗ រួចបញ្ជូនរបាយការណ៍បន្តទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋបាល ។

ផ្នែកវេចខ្ចប់

មានតួនាទីរៀបចំវេចខ្ចប់ផលិតផល ប្រកបដោយគុណភាព សោភ័ណ្ឌភាព និង អនាម័យ ស្របតាមស្តង់ដាវេចខ្ចប់របស់ក្រុមហ៊ុន ។ គ្រប់គ្រងស្តុក របស់របរ សម្ភារៈវេចខ្ចប់ និង ស្នើសុំបន្ថែម ពីអ្នកកាន់ស្តុក ។ ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗទៅកាន់ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ។

ផ្នែកដឹកជញ្ជូន

 

មានតួនាទីដឹកជញ្ជូនទំនិញអោយអតិថិជន នៅក្នុងក្រុង និង រៀបចំផ្ញើរទំនិញទៅតាមបណ្តា ខេត្តផ្សេងៗ ដែលបានបញ្ជាទិញ ។ អ្នកដឹកជញ្ជូនត្រូវទទួលបានកាតទូរស័ព្ទ និង សាំង សម្រាប់ប្រតិបត្តិការការងារ។ អ្នកដឹកជញ្ជូនត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗ រួចបញ្ជូនរបាយការណ៍បន្តទៅ ប្រធានផ្នែក រដ្ឋបាល ។

​ ប្រធានផ្នែក គណនេយ្យ

 

 • រៀបចំ និងវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ត្រីមាស និងឆ្នាំ
 • គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យចំណូល និងដំណើរការប្រតិបត្តិការគណនេយ្យប្រចាំថ្ងៃ
 • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រកាសពន្ធ និងគណនាពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបានច្បាស់លាស់ជូននាយកដ្ឋានពន្ធដារ
 • អភិវឌ្ឍ កែលម្អលើការអនុវត្តការងារ និងរៀបចំគោលនយោបាយគណនេយ្យ និងនីតិវិធីថ្មីៗឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
 • ទទួលខុសត្រូវនូវរាល់កិច្ចការការងារផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានតម្រូវឱ្យធ្វើ។

 

គណនេយ្យករ

ទូទាត់ប្រាក់ មានតួនាទីទូទាត់លើការចំណាយផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយផ្អែកតាម​ វិក័យបត្រចំណាយជាក់ស្តែង របស់ក្រុមហ៊ុន ។ ធ្វើរបាយការណ៍ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗ រួចបញ្ជូនទៅ ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ ។
ផ្នែកថតរូប

មានតួនាទីថតរូបគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន ដោយត្រូវបានតុបតែង និង រចនា អោយ មានភាពទាក់ទាញ ។ រូបថតត្រូវបានថត និង រចនាជាប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ។ ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែនិមួយៗ រួចបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ ។

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យតាមដាននូវពត៌មានទីផ្សារគូប្រជែង បង្កើតអត្ថបទ និង វីដេអូរ ថ្មីៗដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុក យូធូប ដាក់ផែនការអោយអ្នកថតរូប ថតវីដេអូរ អ្នកបង្ហោះហ្វេសប៊ុក យូធូប ។ ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ រួចបញ្ជូនទៅកាន់ អគ្គនាយក ។

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

 

 1.  ចូលរួមបង្កើត​ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល ដើម្បីជ្រោមជ្រែងអោយក្រុមហ៊ុនទាំងមូលសំរេចគោលដៅ
 2. រៀបចំផែនការថវិការសំរាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងបណ្ដុះបណ្ដាលនានា
 3. តាមដានការអនុវត្តន៍ វប្បធម៌​ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង គោលនយោបាយនានា  នីតិវិធិការងារ ផែនការផ្សេងៗដើម្បី ធានាភាពអនុលោម និងប្រសិទ្ឋភាពការងារ​
 4. ផ្តល់ការនែនាំ ត្រួតពិនិត្យ និងជួយជ្រោមជ្រែងជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ ធ្វើការអស់សក្តានុពល និងសំរេចលទ្ឋផលដែលរំពឹងទុក
 5. ផ្តល់ការប្រឹក្សាតាមផ្នែកនិមួយៗ និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងបញ្ហាបុគ្គលិក ដើម្បីធ្វើអោយបរិយាកាសការងារកាន់តែប្រសើរទ្បើង​
 6. រៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍសម្តត្ថភាពបុគ្គលិក និងអនុវត្តផែនការ ដែលបានសំរេចអោយមានប្រសិទ្ឋភាព
 7. ធ្វើរបាយការណ៍​ និងចូលរួមប្រជុំប្រចាំជាមួយសាខាក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រង
 8. ផ្ដួចផ្ដើម ចាត់ចែង និង​រៀបចំ Events ផ្សេងៗ (ជប់លៀងក្រុមហ៊ុន ខួបកំណើតក្រុមហ៊ុន និងដំណើរកំសាន្ដ)
 9. ដឹកនាំក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំខែ និងបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ
 10. ដឹកនាំក្នុងការជ្រើសរើស តំណាងឆ្នើម និង តំណាងផ្តាច់មុខខេត្តឆ្នើម
 11. ទទួលបន្តនូវរបាយការណ៍ ពីផ្នែកលក់ ផ្នែកដឹកជញ្ជូន ផ្នែកឃ្លាំង

ជំនួយការណ៍ ផ្នែករដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

 • បញ្ចូលចំណូលនិងចំណាយទៅក្នុងប្រព័ន្ធស្តង់ដារបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បញ្ចូលការចេញទំនិញ និង ចូលទំនិញ ទៅក្នុងប្រព័ន្ធស្តង់ដារបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បញ្ចូលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និង ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជន
 • បញ្ចូលពត៌មានបុគ្គលិក និង ត្រួតពិនិត្យនូវផែនការ ការងាររបស់បុគ្គលិក
 • បញ្ចូលម៉ោងការងារបុគ្គលិក
 • គ្រប់គ្រងឯកសារ បុគ្គលិក
 • ធ្វើកិច្ចសន្យារបស់បុគ្គលិក
 • ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងពីអ្នកគ្រប់គ្រង។

៦.៣. ការកំណត់គោលការណ៍ប្រាក់បៀរវត្សន៍

លរ តួនាទី ប្រាក់ខែគោល ៣ខែ ៦ខែ ១ឆ្នាំ
នាយកប្រតិបត្តិ 800 $ 10% 10% 30%
ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ 300 $ 10% 10% 30%
ប្រធានផ្នែកលក់ 300 $ 10% 10% 30%
ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល 350 $ 10% 10% 30%
ប្រធានផ្នែកឃ្លាំង 350 $ 10% 10% 30%
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ 350 $ 10% 10% 30%
ប្រធានប្រតិបត្តិការលក់ 250 $ 10% 10% 30%
អ្នករចនារូបភាព 200 $ 10% 10% 30%
អ្នកកាត់តវីដេអូ 200 $ 10% 10% 30%
១០ ជំនួយការគណនេយ្យ 180 $ 10% 10% 30%
១១ ជំនួយការរដ្ឋបាល 180 $ 10% 10% 30%
១២ បុគ្គលិកលក់ 180 $ 10% 10% 30%
១៣ អ្នកដឹកជញ្ជូន 180 $ 10% 10% 30%
១៤ អ្នកវេចខ្ច​ប់ទំនិញ 160 $ 10% 10% 30%
១៥ សន្តិសុខ 180 $ 10% 10% 30%
១៦ អនាម័យ 160 $ 10% 10% 30%

 

៦.៤. លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយ

ហេតុអ្វីត្រូវចូលជាតំណាងចែកចាយ

ដើម្បីជំរុញការលក់លើទីផ្សារអោយមានភាពទូលំទូលាយ និង មានលំហូរផលិតផលពាសពេញផ្ទៃប្រទេស តាមរយៈការលក់ និង ការផ្សព្វផ្សាយរបស់តំណាងចែកចាយ ។ តំណាងចែកចាយត្រូវបានជ្រើសរើសជា ២ប្រភេទដូចតទៅ៖

ក. តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខប្រចាំខេត្ត

តំណាងចែកចាយត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកលក់ផលិតផលផ្តាច់មុខ ពីក្រុមហ៊ុនស្របតាមលក្ខខណ្ឌ ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ដូចជា៖

១. ការកំណត់តម្លៃលក់

២. ផលចំណេញនៃការលក់

៣. ការកាត់ស្តុកទំនិញតាមទំហំកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ( រក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែចំនួនកាត់ស្តុក)

៤. ចូលរួមបង្កើតសកម្មភាពលក់តាមរយៈការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន និង សកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន

៥. តម្លាភាពលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលបន្តជូនតំណាងចែកចាយធម្មតា

៦. រក្សាការសំងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្តីពី យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ តម្លៃ និង ផលចំណេញ

៧. ចូលរួមអនុវត្តន៍គោលការណ៍ នៃការបញ្ជាទិញជាប្រព័ន្ធដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

ខ. តំណាងចែកចាយធម្មតា

១. ការកំណត់តម្លៃលក់

២. ផលចំណេញនៃការលក់

៣. ចូលរួមបង្កើតសកម្មភាពលក់តាមរយៈការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន និង សកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន

៤. រក្សាការសំងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ តម្លៃ និង ផលចំណេញ

៥. ចូលរួមអនុវត្តន៍គោលការណ៍ នៃការបញ្ជាទិញជាប្រព័ន្ធដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

៦. ចូលរួមរាល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលក់ និង ផ្សព្វផ្សាយ

៦.៥. អត្ថប្រយោជន៍របស់តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខ

១. ទទួលសិទ្ធិជាអ្នកលក់ផ្តាច់មុខប្រចាំខេត្ត

២. ទទួលបានផលចំណេញពីការលក់តាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន

៣. ទទួលបានការបញ្ជាទិញពីតំណាងចែកចាយធម្មតា

៤. ទទួលបានផេកផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុន

៥. ទទួលបានការរៀបចំរចនាលំអរទីតាំង

៦. ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃពីការបញ្ជាទិញទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗ

៧. ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ( ប្រធានខេត្តឆ្នើម )

៨. រៀបចំតាំងបង្ហាញ និង ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនៅលើទីតាំងផ្ទាល់

៩. ទទួលបានឳកាសបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកលក់ និង ផ្សព្វផ្សាយ ឌីជីថល

១០. មិនកំណត់ការដាក់លក់ផលិតផលផ្សេងៗ

១១. ប្រសិនបើមិនមានការពេញចិត្តធ្វើជាតំណាងចែកចាយ អាចយកផលិតផលមកប្តូរជាប្រាក់វិញបាន

តារាងផលចំណេញ

Apendex 6.5

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញ របស់តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខខេត្ត

 

 

ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខខេត្ត

 

៦.៤.២ អត្ថប្រយោជន៍របស់តំណាងចែកចាយធម្មតា

១. ទទួលបានជាសិទ្ធតំណាងចែកចាយធម្មតា

២. ទទួលបានផលចំណេញពីការលក់តាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន

៣. ទទួលបានការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន ( ពេលផ្សព្វផ្សាយ )

៤. ទទួលបានផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន

៥. ទទួលបានការដឹកជញញជូនដោយឥតគិតថ្លៃពីការបញ្ជាទិញទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗ

៦. ផ្តល់រង្វាន់លើ់កទឹកចិត្ត ( ជាអ្នកលក់ឆ្នើម )

៧. ទទួលបានឪកាសបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកលក់ និង ផ្សព្វផ្សាយ Digital Marketing

៨. មិនកំណត់ការដាក់លក់ផលិតផលផ្សេងៗ

៩. ប្រសិនបើមិនមានការពេញចិត្តធ្វើជាធ្វើជាតំណាងចែកចាយ អាចយកផលិតផលមកប្តូរជាប្រាក់វិញ

តារាងផលចំណេញ

Apendex 6.5.2

 

ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់តំណាង

 

៧. ការគ្រប់គ្រងសន្និធិ ( ស្តុក )

ដើម្បីអោយមានតម្លាភាព និង គណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្និធី (ស្តុក) ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ ជាបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងទំនិញ ចេញ ចូល ដោយមានការកត់លើប្រព័ន្ធដំណើរការយ៉ាងច្បាស់លាស់ និង បញ្ជាក់នូវចំនួនជាឯកត្តា គ្រប់មុខនៃផលិតផល ។ ជាពិសេសត្រូវបានធ្វើការកំណត់នៃការបញ្ជាទិញសារជាថ្មី តាមការកំណត់ នៃប្រភេទទំនិញដេលនៅសល់ក្នុងឃ្លាំង នៅចន្លោះប្រមាណ ៣០ភាគរយ ។

ការគ្រប់គ្រងសន្និធិ (ស្តុក) ត្រូវបានធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយប្រធានឃ្លាំង និង បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន រួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខ ដើម្បីធានាអោយបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាត់បង់ និង ការថែរក្សាទុកដាក់អោយបានត្រឹមត្រូវ ទៅតាមប្រភេទ នៃទំនិញ ជាការបង្ករអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង

សិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង មានតែប្រធានគ្រប់គ្រងតែ ១រូបប៉ុណ្ណោះ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតិពីនាយកប្រតិបត្តិ ឬ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ។

៨. យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ

ដើម្បីធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានសក្តានុពល និង ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេស ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដូចខាងក្រោម៖

៨.១ ការជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយធម្មតា ចំនួន ៥០២៤ តំណាងចែកចាយ នៃ ២៥ រាជធានី និង ខេត្ត ដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលា ៦ខែ ដើម្បីជ្រើសរើស មានចំនួនដូចខាងក្រោម៖

លរ រាជធានី-ខេត្ត តំណាងចែកចាយធម្មតា តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខខេត្ត រយៈពេលជ្រើសរើស
រាជធានីភ្នំពេញ ៥០០នាក់ ក្រុមហ៊ុន  
ខេត្ត កណ្តាល ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត កំពត ២៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត ព្រះសីហនុ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត ព្រៃវែង ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត កោះកុង ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
ខេត្ត ស្វាយរៀង ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១០ ខេត្ត កំពង់ចាម ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១១ ខេត្ត កំពង់ធំ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១២ ខេត្ត សៀមរាប ៣០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៣ ខេត្ត ព្រះវិហារ ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៤ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៥ ខេត្ត ឧត្តមានជ័យ ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៦ ខេត្ត ពោធិសាត់ ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៧ ខេត្ត ក្រចេះ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៨ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
១៩ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
២០ ខេត្ត រតនៈគីរី ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
២១ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
២២ ខេត្ត បាត់ដំបង ៣០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
២៣ ខេត្ត កែប ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
២៤ ខេត្ត បៃលិន ១៥០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
២៥ ខេត្ត តាកែវ ២០០នាក់ ១ នាក់ ៦ខែ
សរុប ៥០០០ នាក់ ២៤ នាក់ ៦ខែ

៨.២ យុទ្ធសាស្ត្រជ្រើសរើ

ក. ការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ ( Banner & Video Spot )

ការចុះផ្សព្វផ្សាយលើអង្គភាពសារពត៌មានខ្មែរ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជា៖ កាសែត គេហទំព័រ អេប ហ្វេសប៊ុកផេក ប៉ុស្ត៍ប្រជាប្រិយ៍ កម្មវិធីកំសាន្តប្រចាំសប្តាហ៍

បណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន និង ហ្វេសប៊ុករបស់បុគ្គលិក ( Facebook Account , Facebook Page, Public Group, Tiktok, Instagram, Youtube, Khmer24, Khmum)

ខ. កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ ស្តីពី គុណភាពផលិតផល និង អត្ថប្រយោជន៍របស់តំណាងចែកចាយ

​ ផ្សាយផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃ ម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:30 ថ្ងៃត្រង់ ផេកក្រុមហ៊ុន

​ ផ្សាយផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃ ម៉ោង 07:00 នាទីយប់ ដល់ម៉ោង 09:30 ថ្ងៃយប់ ផេកក្រុមហ៊ុន

គ. ការជ្រើសរើសតាមរយៈតំណាងចែកចាយ

តំណាងចែកចាយធ្វើការណែនាំ អតិថិជន ឬ អតិថិជនអាចចូលរួមធ្វើជាតំណាងចែកចាយដូចខ្លួន ទទួលបាននូវកម្រៃជើងសារ ៥ដុល្លា ក្នុង ១នាក់ ដោយមិនកំណត់អ្នកចូលរួម ។

បញ្ជាក់ ៖ ប្រាក់កំរៃជើងសារបើកបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការណែនាំសមាជិកថ្មីម្នាក់ ។

៨.២.១ ការកំណត់បង់ថ្លៃចូលជាតំណាងចែកចាយ

គ្រប់តំណាងចែកចាយត្រូវបានកំណត់ចូលរួមស្របតាមល្ខខណ្ឌខាងលើ និងត្រូវតម្រូវអោយទិញ​ផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ស្មើនិងតម្លៃ ៥០ដុល្លាអាមេរិក ។ ដោយឡែកតំណាងផ្តាច់មុខខេត្ត ត្រូវមានការបញ្ជាទិញ ទៅតាមទំហំនៃតម្រូវការដូចដែលអតិរិជនបានបញ្ជាទិញក្នុងអំឡុងពេល ៦ខែ នៃការប្រកាសលក់ជាសាធារណៈ ។

៨.២.២ ការគ្រង់គ្រង និង ទំនាក់ទំនង តំណាងចែកចាយ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្កើតនូវបណ្តាញទំនាក់ទំនង តាមរយៈបណ្តាញសង្គមជាគ្រុប

 • គ្រុប Messenger ដែលមានតំណាងក្រុមហ៊ុន តំណាងខេត្ត និង តំណាងចែកចាយ
 • គ្រុប Messenger ដែលមានតំណាងក្រុមហ៊ុន និង តំណាងគ្រប់ខេត្ត
 • គ្រុប Telegram ដែលមានតំណាងក្រុមហ៊ុន តំណាងខេត្ត និង គ្រប់តំណាងចែកចាយ

៨.៣ ផែនការលក់

ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់យកផែនការលក់៣ខែ ដើម្បីធ្វើការដាក់លក់នូវផលិតផលទំនិញ ៩ប្រភេទ ដែលសរុបមានចំនួន ៩០០០ ឯកត្តា ក្នុងទិសដៅនៃការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចការកំណត់ក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ៖

ខែទី០១
លរ ប្រភេទទំនិញ ចំនួនលក់ លក់(តំណាង) លក់រាយ
សាប៊ូទឹកយក្សាវ៉ាយ 20 ឯកត្តា 600 $ 800 $
         
         
         
         
សរុប 600 $ 800 $

 

 

ខែទី០២
លរ ប្រភេទទំនិញ ចំនួនលក់ លក់(តំណាង) លក់រាយ
សាប៊ូទឹកយក្សាវ៉ាយ 20 ឯកត្តា 600 $ 800 $
         
         
         
         
សរុប 600 $ 800 $
ខែទី០៣
លរ ប្រភេទទំនិញ ចំនួនលក់ លក់(តំណាង) លក់រាយ
សាប៊ូទឹកយក្សាវ៉ាយ 20 ឯកត្តា 600 $ 800 $
         
         
         
         
សរុប 600 $ 800 $

 

ក្នុងអំឡុងពេល ៣ខែ នៃការប្រកាសលក់ សរុបជាទឹកប្រាក់ នៃចំនួផលិតផល ៩០០០ ឯកត្តា

 • លក់តំណាង ស្មើនឹង 1,000,000 $ ( មួយលានដុល្លាគត់ )
 • លក់រាយ ស្មើនឹង 1,300,000 $ ( មួយលានបីសែនដុល្លាគត់ )

៨.៤ យុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ដើម្បីអោយដំណើរការលក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង ទទួលបានផលដូចការរំពឹងទុកក្នុងរយៈពេល ៣ខែ យុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានជ្រើសរើស នូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឥទ្ធិពល និង សក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេស ដែលមានដូចជា៖

ក. ហ្វេសប៊ុក

 • ហ្វេសប៊ុកផេក ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ចំនួន ១ផេក
 • ហ្វេសប៊ុកផេក ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និង តំណាងខេត្ត ២៥ផេក
 • ហ្វេសប៊ុកគ្រុប ឈ្មោះផលិតផលយក្សា ចំនួន ២៥គ្រុប

ខ. យូធូប

ឆានែល របស់ក្រុមហ៊ុន ១ឆានែល

ឆានែល របស់ក្រុមហ៊ុន និង តំណាងខេត្ត ២៥ឆានែល

គ. អ៊ីនស្តាក្រាម

ឃ. ឡាញ

ង. តិកតក់

ច. កាសែត

ឆ. គេហទំព័រ

ជ. ខ្មែរ24

ឈ. អេប ដែលលក់ផលិតផល អនឡាញទាំងអស់

ញ. ហ្វូតផែនដា

ឈ. វ៉ោណៅ

៨.៥ គោលដៅផ្សព្វផ្សាយ

ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និង ទទួលបាននូវលទ្ធផល ផ្លែផ្កា ដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៃផែនការលក់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវកំណត់យកទិសដៅសក្តានុពលដូចខាងក្រោម៖

ក. អតិថិជនគោលដៅ ជាអតិថិជនដែលប្រកបរបរបោកអ៊ុត

ខ. ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអនឡាញ

គ. ផ្តោទៅលើស្ត្រីមេផ្ទះ ( ប្រើផលិតផលយក្សាគឺជាជម្រើសមេផ្ទះសម័យថ្មី )

ឃ. គ្រប់បណ្តា រាជធានីខេត្ត ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៨.៦ ផែនការផ្សព្វផ្សាយ

ក. ផែនការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានកំណត់រយៈពេល ៣ខែ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលលើបណ្តាញសង្គម ដែលមានរាយតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម៖

លរ ការបរិយាយ ថវិការចំណាយផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល៣ខែ
ខែទី១ ខែទី២ ខែទី៣ សរុប
ហ្វេសប៊ុក 930 $ 900 $ 930 $ 2760 $
យូធូប        
អ៊ីនស្តាក្រាម        
ឡាញ        
តិកតក់        
កាសែត        
គេហទំព័រ        
ខ្មែរ២៤        
អេប        
១០ ហ្វូតផេនដា        
១១ វ៉ោណៅ        
សរុប 3000 2000 3000 8000

 

ខ. ផែនការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានកំណត់រយៈពេល ៣ខែ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើផ្ទាំង និង ស្ពត់​ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

លរ ការបរិយាយ ថវិការចំណាយផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល៣ខែ
ខែទី១ ខែទី២ ខែទី៣ សរុប
ស្ពត់ពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផល 930 $ 900 $ 930 $ 2760 $
ថតរូបនិង ឌីហ្សាញ 300 300 300 900 $
សរុប       3660 $

 

៨.៧ ការធ្វើវិភាគទានសង្គម

ដោយផ្តោតលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនបច្ចុប្បន្ន ការចូលរួមកម្មវិធីជួយដល់សង្គម គឺទទួលបានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកទីផ្សារ និង ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ និង គ្រប់មជ្ឍដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនបានគំណត់យកថវិការចំនួន 800 $ ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពជួយសង្គមដូចខាងក្រោម៖

 • កម្មវិធី ចូលរួមជួយឧបត្ថមជនក្រីក្រ និង ទុរគត៌ជន ជាមួយសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា
 • ឧបត្ថមជូន កាកបាទក្រហមកម្ពុជា តាមតំបន់
 • ផ្តល់ជូនជាសម្ភារៈ និង ថវិការ ជូនជនពិការ និង កុមារកំព្រា
 • ផ្សេងៗ

៨.៨ ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍

ដើម្បីអោយមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជន និង ការបញ្ជាទិញ ក៏ដូចជាការបង្កើននូវតំណាងចែកចាយកើនឡើងច្រើន ដើម្បីលក់នូវផលិតផលអោយបានច្រើននោះ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយពេល ៦ខែ ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • ពិធីបើកសម្ភោធក្រុមហ៊ុន
 • ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការផលិតផល
 • ការតាំងពិពណ៌បង្ហាញផលិតផល
 • ពិធីសម្ភោធសាខា ខេត្ត
 • កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល យុទ្ធសាស្ត្រលក់ ជូនតំណាងចែកចាយតាមបណ្តាខេត្ត (តាមកាលវិភាគ)
 • ព្រិត្តិការប្រគល់ពានរង្វាន់អ្នកលក់ឆ្នើម តំណាងចែកចាយ និង ខេត្ត
 • ពិធីជប់លៀងសាយភោជ ប្រចាំឆ្នាំ

៨.៩ ផែនការចំណាយទីផ្សារ

លរ បរិយាយ ទឹកប្រាក់ចំណាយ
ការផ្សព្វផ្សាយ 5000 $
ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ និង ស្ពត 4000 $
ការលើកទឹកចិត្ត 8000 $
វិភាគទានសង្គម 800 $
រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍  
ចំណាយសរុប  

 

៩. ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីអោយមានតម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូចខាងក្រោម

ក. ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធគណនេយ្យ ដើម្បីធ្វើការកត់ត្រានូវរបាយការណ៍ ចំណូល ចំណាយ និង បិទបញ្ជីសារពើភណ្ឌ ( ស្តុក ) ដោយកុំព្យូទ័រ ប្រកបដោយគណនេយ្យភាព

ខ. រាល់ការកត់ត្រាបញ្ជីចំណាយ និង ចំណូលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ ដោយផ្អែកលើវិក័យប័ត្រ ទិញចូល និង លក់ចេញអោយបានច្បាស់លាល់

គ. រាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញ ក្នុងប្រតិបត្តិការត្រូវធ្វើការស្នើសុំ ដោយមានការត្រួតពិនិត្យ និង ឯកភាពពីប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រធាននាយកផ្នែកប្រតិបត្តិជាមុន។

ឃ. ផ្នែកលទ្ធកម្មត្រូវត្រួតពិនិត្យ និង ធ្វើការប្រៀបធៀប តម្លៃ គុណភាព នូវទំនិញ ឬ សម្ភារៈដែលត្រូវបញ្ជាទិញ មុនការស្នើរសុំ និង ឯកភាពពីប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ។

ង. ការវិភាគលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចំណាយ លើការធ្វើទីផ្សារ ការលក់ និង តម្លៃទំនិញលក់ចេញ សម្រាប់តម្លៃ បោះដុំ ឬ លក់រាយ

ច. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និង កត់ត្រានូវប្រតិបត្តិការចំណូលប្រចាំថ្ងៃ ឯកភាព និង ទទួលដោយប្រធាន នាយក ប្រតិបត្តិ

ឆ. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និង កត់ត្រានូវប្រតិបត្តិការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ឯកភាព ដោយប្រធាននាយកប្រតិប​ត្តិ

ឈ. រាល់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវប្រតិបត្តិជាមួយ គណនេយ្យធនាគារ ABA របស់ក្រុមហ៊ុនជាប្រចាំថ្ងៃ

ញ. រាល់ប្រតិបត្តិការចំណាយក្រោម 50 ដុល្លាអាមេរិក ត្រូវធ្វើការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ និង លើសពី 50ដុល្លា អាមេរិក ត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការចំណាយដោយ ទូលប្បទានបត្រធនាគារ ABA របស់ក្រុមហ៊ុន ។

ដ. ប្រព័ន្ធប្រកាសពន្ធ ( ប្រើប្រាស់សេវាកម្មភ្នាក់ងារប្រកាសពន្ធ )

 

៩. តារាងចំណាយប្រចាំខែ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកំណត់ការចំណាយជាផែនការ មិនអនុញ្ញាតិអោយមានការចំណាយណាមួយខុសប្រក្រតី ខុសពីផែនការឡើយ ខាងក្រោមនេះជាតារាងចំណាយផ្លូវការ ៖

លរ ចំណាយ ខែទី១ ខែទី២ ខែទី៣
ចំណាយប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ 560 560 560
ប្រាក់ខែបុគ្គលិក 1300 1300 1300
ពន្ធ 2406.67 2406.67 2406.67
ទីផ្សារ 5317.87 5317.87 5317.87
កំរៃជើងសារ 5661.00 5661.00 5661.00
ផ្សេងៗ 100 100 100
សរុបចំណាយ 15,345.54 15,345.54 15,345.54

 

៩.២ តារាងចំណុលពីការលក់ប្រចាំខែ

ផែនការលក់ត្រូវបានកំណត់ថេរវេលា ៣ខែ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ

លរ ចំណាយ ខែទី១ ខែទី២ ខែទី៣
សាប៊ូទឹក 560 560 560
ទឹកក្រអូប 1300 1300 1300
ថ្នាំពិសេស 2406.67 2406.67 2406.67
សម្ភារៈបោកអ៊ុត 5317.87 5317.87 5317.87
សម្ភារៈរៀបចំហាង 5661.00 5661.00 5661.00
គ្រឿងម៉ាស៊ីន 100 100 100
សរុបចំណូល 15,345.54 15,345.54 15,345.54

 

៩.៣ តារាងចំណេញ ឬ ខាត ប្រចាំខែ

លរ ចំណាយ ខែទី១ ខែទី២ ខែទី៣
សរុបចំណាយ 560 560 560
សរុបចំណូល 1300 1300 1300
សរុបចំណេញ ឬ ខាត 15,345.54 15,345.54 15,345.54

 

១០. ការវិភាគចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយ ឪកាស និង ការគំរាមកំហែង

ក. ចំណុចខ្លាំង

ផលិតផលស្តង់ដា គុណភាពល្អ

ផែនការលក់

ផែនការជ្រើសរើសតំណាង

អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រាក់ចំណេញ

យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថល

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

ផ្តល់អតិថិជនអោយតំណាងធម្មតា

ខ. ចំណុចខ្សោយ

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ទីផ្សារផលិតផលថ្មី

ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកលើវិស័យអនឡាញ

តម្លៃទីផ្សារខ្ពស់

ដៃគូប្រជែងខ្នាតតូច ច្រើន

គ. ឪកាស

ភាពពេញនិយមរបស់អតិថិជនទិញតាមអនឡាញ

ផលិតផលដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

ដៃគូប្រជែងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដូចគ្នា

ទទួលបានផលចំណេញលឿន

ផ្តល់អតិថិនជនអោយតំណាងធម្មតា

ង. ការគំរាមកំហែង

ការផ្គត់ផ្គង់មិនទាន់ពេលវេលា

ផលិតផលតំឡើងថ្លៃពីរោងចក្រលឿនពេក

ផែនការផ្សព្វផ្សាយយឺតយ៉ាវ

ទំនិញមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវ