ការវិនិយោគទុនរបស់GIZ

. ការវិនិយោគគឺមិនមែនត្រឹមតែជាកំចីពីធនាគារនោះទេ តែវាអាចហួសពីហ្នឹងទៅទៀត គេអាចជួយរៀបចំយើងអំពីផែនការអាជីវកម្ម . ការវិនិយោគគឺជាការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ ក្នុងការលះបង់ដើម្បីគុណតម្លៃ និង ការធ្វើអ្វីមួយអោយមានការរីកចម្រើនទៅមុខ រួមមានទាំងទុន ទាំងគំនិត កំលាំងកាយ ។ .លោក ហាសសាន ជំនាញខាងវិនិយោគ មកពី ឥណ្តូនេស៊ី ចាប់អារម្មណ៍ សហគមន៍ ការបង្ហាត់បង្រៀន . ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាល តម្លៃ ការបង្កើត និង ការចូលរួម ការបង្កើរតម្លៃដើម្បីសហគមន៍  

ផ្តល់ជំនួយទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជាប់ទោសនៅបន្ទាយមានជ័យ

យើងបានជួយទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជាប់ទោស ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសបោកអ៊ុត ទៅកាន់អ្នកជាប់ទោសដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និង ស្ត្រីដែលបានចប់ទោស ដើម្បីអោយមានការងារធ្វើ ក្រោមការដឹកនាំ និង បញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេស និង ផ្តល់ទុនខ្លះៗក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មបោកអ៊ុតមួយអោយមានចំណូលស្ថេរភាព ដើម្បីជីវភាពល្អប្រសើរឡើង

បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួល និង ភាពទាន់សម័យ

យើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ និង បង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់សហគមន៍យើង ក្នុងនោះមានទាំងបង្ហាត់បង្រៀនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅកានើសហគមន៍

ការជួយដល់សហគមន៍ស្ត្រី

យើងជួយដល់សហគមន៍ស្ត្រី សម្រាប់ការងារជាង8000នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការចាកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់

អ្វីដែលយើងជួយដល់សហគមន៍

យើងជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងស្រុក ក្នុងតំបន់ រាល់ផលិតផលដែលយើងផលិតគឺយើងមិនបាននាំចេញនោះទេ គឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍ និង ការផលិតក្នុងសហគមន៍ ដូចនេះការប្រើប្រាស់ ត្រូវបានត្រលប់ទៅកាន់សហគមន៍វិញ យើងមិនបានដកប្រាក់ចេញទៅប្រើប្រាស់នៅតំបន់ផ្សេងនោះទេ យើងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសហគមន៍អោយកាន់តែបានច្រើន កាន់តែប្រសើរសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ ។  

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ

បង្កើតវិធីសាស្ត្រ និតិវិធី សន្ទោះនៃការវាយតម្លៃ KPI ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន វាប៉ះពាល់ទៅលើ គោលគំនិតរួម របៀបនៃការធ្វើការ ប្រភេទនៃការងារ ច្បាប់នៃការងារ Change the Organization What we have develop Whom We have to inform ( key Mistake ) What We have check in the right way Will the culture and the core will be effect ( key Mistake )

គោលការណ៍របស់ប្រព័ន្ធ មុំ៣ ត្រីកោណ

ប្រសិនបើអង្គធាតុណាមួយប្តូរធ្វើអោយទាំងក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ ល្បែងកំសាន្ត ត្រីកោណ ដោយការជ្រើសរើសមនុស្ស២នាក់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ បន្ទាប់មកធ្វើអោយក្លាយទៅជាត្រីកោណ ដោយមិនអោយ២នាក់ទៀតដឹងខ្លួននោះទេ ហើយធ្វើយ៉ាងណាអោយរក្សាចំងាយ គម្លាត និង មុំ ជាត្រីកោណ នៅពេលនរណាម្នាក់ប្តូរត្រូវប្តូរទៅតាមប្រសិនបើមានការទាក់ទងគ្នា ។