ចម្រៀងយក្សា

I.  យក្សាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ.                              យើងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សា

    អោយគង់វង្សតទៅនៅលើលោកា.                  ក្នុងរដ្ឋានៃដែនកម្ពុជា ។

II. ត្រូវក្លាហានចេញមុខតតាំងប្រយុទ្ធ.                រួមសុខទុក្ខរីករាយជាមួយយក្សា

    ជួយស្ត្រីរឹងប៉ឹងនៅក្នុងគ្រួសារ.                       ក្នុងមាគា៌សេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំ ។

III. រៀនសូត្រលត់ដំកុំអោយរួញរា                      យើងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងជាប្រចាំ

    ទាំងក្រៅក្នុងជ្រោមជ្រែងអោយបានខ្លាំង        កុំដេកចាំសំណាងពីលើមេឃ ៕

 

Translate »