សាប៊ូ X3 ក្នុងរដូវកាលនេះពិតជាពិសេសមែន

តម្លៃដើម 25.5$ ឥឡូវនេះបញ្ចុះត្រឹម 22.5$ក្នុងមួយធុងចំនុះ20លីត្រ