តោះចូលរួមដោយសេរី និងសហការ នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ចាប់ពីម៉ោង ០២:៣០ ដល់ម៉ោង ០៤:៣០ រសៀល
សិក្ខាសាលាអនឡាញក្រោមប្រធានបទ៖
«ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ផលិតផលយក្សា»
ចុះឈ្មោះចូលរួមតាម Telegram Link: https://t.me/+fX-VnPzodkVkYmJl
តាមទូរស័ព្ទ 087215777 / 087365777 / 017369036
Categories: PROMOTION