😍ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ2021
1-បញ្ចុះតម្លៃ 50%
2-បង្រៀនបោកអ៊ុតដោយមិនគិតថ្លៃ
3-ប្រើហ្វ្រេនឆាយហ្វ្រីពេញមួយជីវិត
4-ប្រឹក្សាអាជីវកម្មបោកអ៊ុតជូនរហូត
5-និងបញ្ចុះតម្លៃលើការទិញផលិតផលចំនួន 5%ថែមទៀតផង
🤟ព័ត៌មានសម្អិតទាក់ទង 087215777 / 087365777 / 017369036
Categories: PROMOTION