ចូលរួមដោយសេរី និងសហការយក្សា តាម Online

សិក្ខាសាលាអនឡាញក្រោមប្រធានបទ៖

«ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ផលិតផលយក្សា»

ថ្ងៃទី22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ចាប់ពីម៉ោង 02:30 ដល់ម៉ោង 04:30 រសៀល

តាមរយៈតេឡេក្រាម Link: https://t.me/+fX-VnPzodkVkYmJl

ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ/តេឡេក្រាម 087215777 / 087365777 / 087389777 / 017 369 036

Categories: PROMOTION