😍ហេតុអ្វីត្រូវបើកអាជីវកម្មយក្សាបោកអ៊ុត
1. មានអាជីពច្បាស់លាស់
2. មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃជួយទ្រទ្រង់ក្រុមគ្រួសារបន្ថែម
3. មានពេលនៅផ្ទះជួយកិច្ចការផ្ទះ មើលការថែរទាំកូនចៅ និង ក្រុមគ្រួសារ
4. ធ្វើអោយគ្រួសាររីករាយ និង មានសុភមង្គល
5. ផ្តល់ឳកាសអោយស្ត្រី បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
6. ជួយស្រ្តីមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន
7. ជួយផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខែ្មរពិសេសស្រ្តី និងរួមចំណែក កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ចុះឈ្មោះយក្សា៖ 087215777 / 087365777 / 017369036