បង្កើតវិធីសាស្ត្រ

និតិវិធី

សន្ទោះនៃការវាយតម្លៃ KPI

ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

វាប៉ះពាល់ទៅលើ

គោលគំនិតរួម

របៀបនៃការធ្វើការ

ប្រភេទនៃការងារ

ច្បាប់នៃការងារ

Change the Organization

What we have develop

Whom We have to inform ( key Mistake )

What We have check in the right way

Will the culture and the core will be effect ( key Mistake )