យើងជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងស្រុក ក្នុងតំបន់ រាល់ផលិតផលដែលយើងផលិតគឺយើងមិនបាននាំចេញនោះទេ គឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍ និង ការផលិតក្នុងសហគមន៍ ដូចនេះការប្រើប្រាស់ ត្រូវបានត្រលប់ទៅកាន់សហគមន៍វិញ យើងមិនបានដកប្រាក់ចេញទៅប្រើប្រាស់នៅតំបន់ផ្សេងនោះទេ យើងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសហគមន៍អោយកាន់តែបានច្រើន កាន់តែប្រសើរសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ ។