ផលិតសាប៊ូលាងដៃ

ផលិត ជែលលាងដៃ

សម្រាប់សាលារៀន

សម្រាប់វត្ត

និង ការចែកជូនប្រជាជន ផ្ទាល់ រួមជាមួយនិងការចែកជូនអង្កការ រដ្ឋាភិបាល