យើងបានជួយទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជាប់ទោស ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសបោកអ៊ុត ទៅកាន់អ្នកជាប់ទោសដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និង ស្ត្រីដែលបានចប់ទោស ដើម្បីអោយមានការងារធ្វើ ក្រោមការដឹកនាំ និង បញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេស និង ផ្តល់ទុនខ្លះៗក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មបោកអ៊ុតមួយអោយមានចំណូលស្ថេរភាព ដើម្បីជីវភាពល្អប្រសើរឡើង