យើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ និង បង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់សហគមន៍យើង ក្នុងនោះមានទាំងបង្ហាត់បង្រៀនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅកានើសហគមន៍