តួនាទី និង ភារកិច្ច

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ទីប្រឹក្សា

ទីប្រឹក្សា

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

អគ្គនាយក ប្រតិបត្តិ

អគ្គនាយក

តួនាទី

ជាអ្នកដឹកនាំការងាររបស់ប្រធានផ្នែក និងចាត់ចែងបញ្ជារាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនលើគ្រប់វិស័យ។

ភារកិច្ច

 • ទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយសមាជិកទាំងឡាយនៃក្រុមហ៊ុននៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អំពីនយោបាយទូទៅនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ដឹកនាំការចរចារនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម សហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងការពារក្រុមហ៊ុន
 • លើកសំណើរដល់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាវិសាមញ្ញ។
 • លើកសំណើរអំពីសេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ និងសំណើរតែងតាំង ផ្លាស់ប្ដូរបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិក ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអនុមត្តិ
 • ត្រួតពិនិត្យការងារ សកម្មភាព អំពើប្រព្រឹត្ត និងទំនួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកក្រុមហ៊ុន ហើយមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរសមាជិក តាមនីតិវិធី

 

អគ្គលេខាធិការ

តួនាទី

អគ្គលេខាធិការ មានតួនាទីជួយដល់អគ្គនាយក លើការងារដែលប្រធានផ្នែកប្រគល់អោយដើម្បីសម្របសម្រួលលំអិត

ផ្នែករដ្ឋបាល

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

តួនាទី

 1. ចូលរួមបង្កើត​ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល ដើម្បីជ្រោមជ្រែងអោយក្រុមហ៊ុនទាំងមូលសំរេចគោលដៅ
 2. រៀបចំផែនការថវិការសំរាប់ផ្នែកធនធានមនុស្សលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងបណ្ដុះបណ្ដាលនានា
 3. តាមដានការអនុវត្តន៍ វប្បធម៌​ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង គោលនយោបាយនានា  នីតិវិធិការងារ ផែនការផ្សេងៗដើម្បី ធានាភាពអនុលោម និងប្រសិទ្ឋភាពការងារ​
 4. ផ្តល់ការនែនាំ ត្រួតពិនិត្យ និងជួយជ្រោមជ្រែងជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ ធ្វើការអស់សក្តានុពល និងសំរេចលទ្ឋផលដែលរំពឹងទុក
 5. ផ្តល់ការប្រឹក្សាតាមផ្នែកនិមួយៗ និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងបញ្ហាបុគ្គលិក ដើម្បីធ្វើអោយបរិយាកាសការងារកាន់តែប្រសើរទ្បើង​
 6. រៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍសម្តត្ថភាពបុគ្គលិក និងអនុវត្តផែនការ ដែលបានសំរេចអោយមានប្រសិទ្ឋភាព
 7. ធ្វើរបាយការណ៍​ និងចូលរួមប្រជុំប្រចាំជាមួយសាខាក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រង
 8. ពិនិត្យមើលការចំនាយ និងចុះហត្ថលេខាលើការចំនាយដែរទាក់ទងនឹងផ្នែកធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល
 9. ផ្ដួចផ្ដើម ចាត់ចែង និង​រៀបចំ Events ផ្សេងៗ (ជប់លៀងក្រុមហ៊ុន ខួបកំណើតក្រុមហ៊ុន និងដំណើរកំសាន្ដ)
 10. ដឹកនាំក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំខែ និងបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ

 

ជំនួយការ

តួនាទី

ជួយជ្រោមជ្រែងការងាររបស់ប្រធានដាក់អោយដើម្បីសម្រេចកិច្ចការ

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

 

ផ្នែកគណនេយ្យ

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

 • ពិនិត្យតាមដាន ចំណូលចំណាយ និង រៀបផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ការចំណាយ និង ចំណេញ ដល់ក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកផ្នែកពន្ធដា

 • រៀបចំរបាយការណ៍ពន្ធដា និង ទាក់ទងការងារឯកសាររដ្ឋ

បុគ្គលិក

តួនាទី

 • បញ្ចូលវិកយបត្រលក់ ( ការលក់ អ្នកលក់ ការបង់ប្រាក់ ជំពាក់ប្រាក់ )
 • បញ្ចូលវិក័យបត្រទិញ
 • ពិនិត្យទឹកប្រាក់ និង សាច់ប្រាក់ក្រុមលក់ បុគ្គលិកលក់
 • ពិនិត្យស្តុកទំនិញ និង ការកម្មង់ទំនិញ
 • ធ្វើរបាយការប្រចាំថ្ងៃជូនទៅប្រធាន
 • ព្រីនរបាយការណ៍
  • ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ
  • ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ
  • លក់ប្រចាំថ្ងៃ
  • ការកម្មង់ប្រចាំថ្ងៃ

ផ្នែកផលិត

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងការផលិត

 • ត្រួតពិនិត្យតាមដានរាល់ការផលិត
 • ស្រាវជ្រាវផលិតផលថ្មីៗ
 • ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបំពេញបន្ថែម
 • តាមដាននិងបន្ថែមសង្វាក់ផលិតកម្ម
 • ពិនិត្យនិងចាត់ចែងបុគ្គលិកផ្នែកផលិតដើម្បីបានផលិតកម្មខ្ពស់

 

 

ផ្នែកវេចខ្ចប់

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវេចខ្ចប់

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

បុគ្គលិក

ផ្នែកឃ្លាំងស្តុក

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុក

 • រៀបចំទំនិញទុកដាក់អោយបានល្អ តាមប្រភេទ
 • ពិនិត្យស្តុកទំនិញអោយបានត្រឹមត្រូវ​តាមរយៈការកត់ត្រាចេញចូល
 • រៀបចំទំនិញចេញ ដើម្បីអតិថិជន តាមរយៈអ្នកដឹកជញ្ជូន
 • ទទួលទំនិញចូល ក្នុងឃ្លាំង តាំងពីវត្ថុធាតុដើម និង ផលិតផលសម្រេច

ជំនួយការ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកជំនួយ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកជាង

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកជាង

ជាងខាងក្នុង

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

ជាងខាងក្រៅ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ជាងផលិត

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ជាងតំឡើងហាង

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកទីផ្សារ

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

 • រៀបចំអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយ
 • រៀបចំស្គ្រីបថតវីដេអូរ
 • មើលអំពីគូប្រជែង ផលិតផលប្រជែង
 • រៀបចំក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ
 • បង្កើតផេក យូធូប និង បណ្តាញសង្គម
 • ប្រមូលទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញ
 • រៀបចំសិក្ខាសាលា
 • ទំនាក់ទំនងអតិថិជនគោលដៅ
 • ដោះស្រាយបញ្ហាលក់ និង ទីផ្សារ
 • រៀបចំសសេរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ
 • ប៊ូសលើអនឡាញ
 • បង្ហាត់បង្រៀនបុគ្គលិកទីផ្សារ និង លក់
 • ត្រូវបង្កើតគំរូការងារ បរិយាកាសការងារ
 • ចុះតាមដានជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀននិងតាមដានលើទីផ្សារនូវផលិតផល
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលា ឬ ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ
 • ត្រួតពិនិត្យចំនួនបុគ្គលិកផុសអនឡាញ និង ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនផុសហ្វេសប៊ុក និង យូធូប

បង្កើតមេរៀន និង កែសម្រួលមេរៀនអោយកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីបង្ហាត់បុគ្គលិកថ្មី ឬចាស់

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនង

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកលក់

ប្រធានផ្នែកលក់

 • រៀបចំសៀវភៅបញ្ហា
 • រៀបចំសៀវភៅយុទ្ធសាស្ត្រលក់
 • របាយការណ៍គូប្រកួតប្រជែង
 • របាយការណ៍ទីផ្សារ
 • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ និង អត្ថបទអនឡាញ
 • បែងចែកក្រុមលក់ និង ដាក់ផែនការក្រុមលក់
 • ចុះតាមដាន និង អនុវត្តន៍ដល់កន្លែង
 • ដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមលក់ ប្រចាំសប្តាហ៍
 • ទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅ
 • ចុះតាមដានជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀននិងតាមដានលើទីផ្សារនូវផលិតផល
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលា ឬ ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ
 • ត្រួតពិនិត្យចំនួនបុគ្គលិកផុសអនឡាញ និង ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនផុសហ្វេសប៊ុក និង យូធូប

បង្កើតមេរៀន និង កែសម្រួលមេរៀនអោយកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីបង្ហាត់បុគ្គលិកថ្មី ឬចាស់

ផ្នែកគ្រប់គ្រងដេប៉ូ

បុគ្គលិកលក់

–     ចុះលក់តាមតំបន់ដែលបានកំណត់ និងផែនការ

–     រៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃនៃការចុះលក់ ឬ ចំនួនអតិថិជនត្រូវទំនាក់ទំនង

–     ត្រូវចេះប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬ អេប

–     ចុះវត្តមាន នៅតាមទីតាំងរបស់ខ្លួនដែលបានចុះទៅ

–     លាងសំអាត និង ថែរក្សាយាន្តជំនិះ

–     ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ រួចបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់

 

បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន

ផ្នែកលក់អនឡាញ

 • ឡាយវីដេអូ ម៉ោង 11:00 ថ្ងៃ  ដល់ម៉ោង 1:00 រសៀល | ម៉ោង 05:00 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 6:00​ ល្ងាច
 • កាត់តវីដេអូរ
 • ថតវីដេអូរ និង ថតសន្លឹក
 • សសេរអត្ថបទ
 • សសេរស្គ្រីប សាច់រឿង ​ដើម្បីថត
 • ផុសហ្វេសប៊ុក ក្នុងផេក ម៉ោង 10:00 ព្រឹក ពេលថ្ងៃ ម៉ោង 12:00 និងពេលយប់ ម៉ោង 9:00
 • ទទួលតបឆាត ក្នុងផេក និង គ្រុបតេលេក្រាម
 • សសេររបាយការណ៍ បញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានផ្នែក
 • កាន់ផេកហ្វេសប៊ុក ១ ផេក និង ក្រុមតេលេក្រាម ១
 • ប្រើកម្មវិធី កាត់តរូបភាព PHOTOSHOP ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្សេងៗ

ផ្នែកលក់ផ្ទាល់

 • ចុះលក់តាមតំបន់ដែលបានបែងចែក
 • ត្រូវចេះបើកបរម៉ូតូ
 • លក់ជាក្រុម ហើយ មានឆន្ទៈដើរលក់តាមខេត្ត

ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

 • លក់ជាលក្ខណៈកញ្ចប់ ឬ លក់ដុំ ឬ ស្វែងរកដៃគូដូចជាដេប៉ូ​ និង តំណាងចែកចាយ
 • ទំនាក់ទំនងសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់
 • បង្កើនការលក់ដុំ និង ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ
 • រៀបចំផែនការលក់

 

ផ្នែកស្រាវ​ជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍

ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកផ្នែក អាប់

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកជំនួយការ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

ផ្នែកបោកអ៊ុត

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបោកអ៊ុត

គ្រូបង្រៀន

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកអ៊ុតខោ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកអ៊ុតអាវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកបោកដៃ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកបត់

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកច្រក

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ

 

បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ

 • ពិនិត្យគុណភាពនៃការវេចខ្ចប់ អោយត្រឹមត្រូវ