.តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិក

*** ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

ត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់ការស្នើសុំរបស់អតិថិជន និងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន ជាពិសេសត្រូវប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ពីអតិថិជន និងក្រុមហ៊ុន និងស្គាល់ច្បាស់អំពីស្តុក និងទីតាំងមុននឹងចាត់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ពិនិត្យ និងបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់តំណាងចែកចាយ និងចែកចាយផ្តាច់មុខតាមខេត្ត ក្រុង និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត។ របាយការណ៍ត្រូវតែធ្វើវារៀងរាល់សប្តាហ៍ និងរៀងរាល់ខែ បន្ទាប់មកផ្ញើទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ ដើម្បីពិនិត្យ និងតាមដានទិន្នន័យលក់ទាំងអស់។

** ផ្នែកស្តុក

ផ្នែកសារពើភ័ណ្ឌនិងបញ្ជាទិញទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចូលនិងចេញ។ទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិមាណ និងគុណភាពទំនិញក្នុងនិងក្រៅស្តុក។គ្រប់គ្រងទិន្នន័យសារពើភ័ណ្ឌជាប្រចាំ និងធ្វើការបញ្ជាទិញស្តុកបន្ថែមនៅពេលស្តុកទំនិញពិតប្រាកដក្នុងឃ្លាំងមាន 60% ពីព្រោះប្រសិនបើស្តុកពិតប្រាកដអស់ស្តុកមុននឹងធ្វើការបញ្ជាទិញនោះនឹងមានបញ្ហាជាមួយអតិថិជន និងដេប៉ូ។ ដោយសារតែអតិថិជននឹងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលទំនិញត្រូវបានលក់អស់។ដូច្នេះនាយកដ្ឋានសណ្តាប់ធ្នាប់ត្រូវតែសហការឱ្យបានល្អជាមួយនាយកដ្ឋានភាគហ៊ុនដើម្បីធ្វើសមតុល្យបរិមាណភាគហ៊ុនជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញរបស់ដៃគូនិងអ្នកចែកចាយទាំងអស់។របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំខែ ត្រូវធ្វើ និងដាក់ជូននាយកប្រតិបត្តិ។

 

** តួនាទីអ្នកគ្រប់គ្រង៖

អនុវត្តការងារលើគណនេយ្យបំណុលនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម(គណនេយ្យសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មថេរ ទំនិញ និងសម្ភារៈ ថ្លៃដើមផលិតកម្ម ការលក់ផលិតផល។ល។)ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍និងអនុវត្តសកម្មភាពនានាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងវិន័យហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយសមហេតុផល។ ផែនការថវិកាប្រចាំខែ/ឆ្នាំ និងគ្រប់គ្រងការពង្រីកទាំងអស់។

*** នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

– ការងាររដ្ឋបាល គឺជាការគ្រប់គ្រង ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាព ដែលអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយសណ្តាប់ធ្នាប់ និងមានឯកសារច្បាស់លាស់។   – ការងាររដ្ឋបាល គឺជាការគ្រប់គ្រង ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាព ដែលអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយសណ្តាប់ធ្នាប់ និងមានឯកសារច្បាស់លាស់។               – ត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងរក្សាការសម្ងាត់ក្នុងពេលបំពេញការងារ។ តួនាទីរបស់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

១ ជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើស( Recruitment and Selection )

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺជាដំណើរការនៃការចាប់យកការជ្រើសរើសនិងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលនិងសមត្ថភាពដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលដៅសម្រាប់ការងារជាក់លាក់។ គោលដៅនៃដំណើរការនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដកខ្លួនចេញ។

មុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តផែនការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឱ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគួរតែកំណត់ចំនួនបុគ្គលិកដែលពួកគេត្រូវការ។ ការព្យាករណ៍របស់និយោជិកគួរតែពឹងផ្អែកលើថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនិងគោលដៅរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងរបស់អង្គការ។

ដំណើរការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ព្រោះវាជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃកំហុសដូចជាការចូលរួមបុគ្គលិកគ្មានសមត្ថភាពនិងបុគ្គលិកដែលគ្មានជំនាញ។ ការបណ្តេញបេក្ខជនដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងជួលបុគ្គលិកថ្មីគឺជាដំណើរការដែលថ្លៃជាង។

២ ការតំរង់ទិស (Orientation)

អង្គការជាច្រើនមិនបានផ្តល់នូវការតំរង់ទិសហ្មត់ចត់ដល់បុគ្គលិកថ្មីនោះទេ។ នេះគឺជាជំហ៊ានមូលដ្ឋានដើម្បីជួយនិយោជិកថ្មីកែខ្លួនគាត់ជាមួយនិយោជកនិងជាមួយការងារថ្មីរបស់គាត់។ កម្មវិធីតំរង់ទិសរបស់និយោជិកគួរតែរាប់បញ្ចូលគោលបំណងនិងគោលដៅរបស់អង្គភាពនិងរបៀបដែលនិយោជិកអាចជួយដើម្បីសំរេចគោលដៅរយៈពេលវែងនិងខ្លីរបស់អង្គភាព។

ការផ្តល់ការតំរង់ទិសខ្លាំងដល់និយោជិកគឺជាមុខងារសំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ កម្មវិធីនេះគួរតែជួយនិយោជិកឱ្យដឹងពីកាតព្វកិច្ចដែលបានចាត់តាំងនិងការពិពណ៌នាការងារតួនាទីតួនាទីនិងទំនាក់ទំនងនៃមុខតំណែងទៅកាន់មុខតំណែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអង្គការ។ វាផ្តល់ការបំភ្លឺដល់និយោជិកឱ្យមានតួនាទីសកម្មនៅក្នុងអង្គការ។

៣ រក្សាលក្ខខណ្ឌការងារល្អ (Maintenance Good Working Candition)

វាជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អដល់និយោជិកដើម្បីអោយពួកគេអាចចូលចិត្តកន្លែងការងារនិងបរិយាកាសការងារ។ វាជាកាតព្វកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សដើម្បីជម្រុញនិយោជិក។ ការសិក្សានេះត្រូវបានរកឃើញថានិយោជិកមិនចូលរួមចំណែកដល់គោលដៅរបស់អង្គភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នេះក៏ព្រោះតែកង្វះការលើកទឹកចិត្ត។

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគួរតែបង្កើតជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដល់និយោជិកមកពីនាយកដ្ឋានផ្សេងៗ។ សុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកគឺជាគំនិតមួយផ្សេងទៀតដែលគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមធនធានមនុស្ស។ សុខុមាលភាពរបស់និយោជិកលើកកម្ពស់ការពេញចិត្តការងារ។

៤ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងនិយោជិក (Managing Employee Staff)

និយោជិកគឺជាសរសរគ្រឹះនៃអង្គការណាមួយ។ ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកគឺជាគំនិតទូលំទូលាយហើយវាគឺជាមុខងារសំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ វាក៏ជួយលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកល្អផងដែរ។ ពួកគេមានសមត្ថភាពជះឥទ្ធិពលលើឥរិយាបថនិងលទ្ធផលការងារ។
ការគ្រប់គ្រងគួរតែរៀបចំសកម្មភាពដែលនឹងជួយឱ្យដឹងអំពីបុគ្គលិកនៅកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈ។ ទំនាក់ទំនងនិយោជិកដែលបានគ្រោងទុកយ៉ាងល្អនឹងជំរុញឱ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងតុល្យភាពរវាងនិយោជិកនិងនិយោជក។ វាគឺជាកូនសោរសម្រាប់អង្គការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ

៥ ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (Training and Development )

ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍន៍គឺជាមុខងារដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ វាគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការងារបច្ចុប្បន្នឬអនាគតរបស់និយោជិកដោយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់និយោជិកតាមរយៈការអប់រំនិងបង្កើនជំនាញឬចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងមុខវិជ្ជាជាក់លាក់មួយ។

 

***ធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រងភារកិច្ចសំខាន់ៗចំនួន 5៖ ការគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យ សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុលោមភាព និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ។ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សអាចជួយផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មដោយការគ្រប់គ្រងវដ្តជីវិតរបស់បុគ្គលិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។