ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា​​  ព្រះមហាក្សត្រ

_________

 

 

 

កិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ម៉ាកសញ្ញា

 

ម្ចាស់ម៉ាកសញ្ញា:

លោកស្រី ឡុងស៊ីចាន់

ជាភាគី «ក»

និង

អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាកសញ្ញា:

លោកស្រី jsd;jflasjdfl;kjaskl;djf

ជាភាគី «ខ»

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម ៖  សដថលាសដកលថ្ាសដថ

សដ្ថក្ាសដថាសដ្លើថ្កលាសដ្ថកលើ្ាសដកលើថ្លើាសដ្ថលើក្ាសដលើថ្

 

 

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៖ 01​-មេសា-ឆ្នាំ2023

កិច្ចសន្យានេះត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៖​ 01-មេសា-ឆ្នាំ2024

 

 

មាតិការ

 1. 01. ការចូលរួម————————————————————— 3
 2. 02. ការរៀនសូត្រ————————————————————- 3
 3. 03. ការប្រតិបត្តិការនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម​និងផលិតផល———————– 3
 4. 04. ការផ្សព្វផ្សាយ———————————————————— 4

​​​05. ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ————————————————– 4

 1. 06. ទីតាំងនិងការតុបតែង —————————————————- 4
 2. 07. កំរ៉ៃសេវា—————————————————————– 4
 3. 08. ការទទួលបន្ទុកបង់ពន្ធ—————————————————- 4
 4. 09. កិច្ចសន្យាទាំងមូល——————————————————– 5
 5. កំណែប្រែ—————————————————————- 5
 6. ករណីផ្ទេរសិទ្ធទីតាំងអាជីវកម្ម——————————————— 5
 7. ការខកខាននិងការបញ្ចប់————————————————– 5
 8. កំហិតនៃកិច្ចសន្យា——————————————————– 6

14.​​ ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសន្យា————————————————— 6

 1. 15. ប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងចុះហត្ថលេខា——————————————- 6

 

 

 

 

 

កំណត់នៃការប្រើប្រាស់គំរូអក្សរ៖ Yeaksa-Ko / Yeaksa-Ma

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា​​  ព្រះមហាក្សត្រ

ššš¯›››

 

កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ម៉ាកសញ្ញា

____________

 

ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងនៅលើចំនុចរួមទូទៅដូចដែលនិង​រៀបរាប់​នៅ​​ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលមានចែងនៅខាងក្រោម

 1. ការចូលរួម

ការចូលជាសមាជិក គឺដើម្បីទទួលបានសិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាកសញ្ញា (Brand) ពី​ភាគី«ក»សំរាប់សិទ្ធនៃការប្រើប្រាស់ ផ្លាកសញ្ញា និងរូបមន្តកម្មសិទ្ធ ក្នុងគោលបំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការបង្កើត និងបើកដំណើរការអាជីវកម្ម សាខា នៅត្រង់ទីតាំង ដែលបានកំនត់នៃកិច្ចសន្យានេះ។

ពី​ភាគី«ខ» ព្រមទទួលនិងប្រើប្រាស់នូវម៉ាក, ផ្លាកសញ្ញានិងរូបមន្តកម្មសិទ្ធ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរ និងការអភិវឌ្ឍន៍នៅថ្ងៃអនាគត របស់ពី​ភាគី«ក» យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងមាត្រានៃកិច្ចសន្យានេះតែប៉ុណ្ណោះ។

ពី​ភាគី«ខ»  យល់ព្រមទទួលយកដោយភាពស្មោះត្រង់ និង រីករាយ និងព្រមទទួលនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ ភាគី«ខ»​ និង ការរៀបចំដោយស្របច្បាប់តាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល​។

ពី​ភាគី«ខ» យល់ព្រមទទួលការផ្លាស់ប្តូរផ្លាកថ្មី ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាមគោលការណ៏របស់ ភាគី«ក»បានរៀបចំ។

 1. ការរៀនសូត្រ

បន្ទាប់ពីភាគី«ខ» រៀបចំទីតាំងហើយ ​ត្រូវរៀបចំបុគ្គលិកជំនាញម្នាក់ រួមនិងម្ចាស់ទីតាំងខ្លួនឯងមកទទួលការរៀនសូត្រ(បច្ចេកទេស​​ និង រៀបចំ) និងចុះអនុវត្តផ្ទាល់ ដែលធ្វើឡើងនៅទីតាំងដែលបានកំណត់ដោយភាគី«ក» ។

សំរាប់កាលវិភាគនៃការបង្ហាត់បង្រៀនដំបូង គឺត្រូវចំណាយពេល ២-៣ថ្ងៃ នៅទីតាំងដែលបានកំនត់ដោយភាគី«ក» ។  ភាគី​ «ក»  មានសិទ្ធកែប្រែនូវពេលវេលានៃកម្មវិធីការរៀនសូត្រ និងចុះអនុវត្ត ជាក់ស្តែង​​ ប្រសិនបើ ភាគី«ខ»  មិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀនសូត្រ និងចុះអនុវត្តនោះទេ ការរៀនសូត្រនិងត្រូវបានគិតប្រាក់ ឬមិនគិតប្រាក់អាស្រ័យទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ។

 1. ការប្រតិបត្តិការនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម​និងផលិតផល

ភាគី«ខ» ព្រមទទួលដើម្បីប្រើប្រាស់នូវ ផ្លាកសញ្ញា រូបមន្ត និងផលិតផលរបស់ ភាគី«ក»  តែមួយមុខគត់ប៉ុណ្ណោះ ដូចដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ។ ​ភាគី«ខ»មិនត្រូវថតចំលង សៀវភៅប្រតិបត្តិការ​ ឬ បង្ហាញការសំងាត់​ទៅកាន់អ្នកដទៃ ក្រៅពីបុគ្គលិកឬម្ចាស់កម្មសសិទ្ធដែលត្រូវបាន​ជ្រើសរើសតែម្នាក់គត់។

ភាគី«ខ» ត្រូវ គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យា។ ​និងមិនអនុញ្ញាតិអោយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្សេង​ដែលមានរូបភាពនិងសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែល។ ​

 1. ការផ្សព្វផ្សាយ

ភាគី«ខ» ត្រូវទទួលយកនូវការយល់ព្រមជាមុនពី ភាគី«ក» ដោយមានជាលាយលក្ខអក្សរ នូវរាល់ការផ្សព្វផ្សាយ លើទីផ្សារ និងកម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយ នូវគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់​រួមបញ្ចូលទាំងការព្រីនផ្សព្វផ្សាយ និងតាមយះប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក។​

ភាគី«ខ» ត្រូវតែមានសកម្មភាពជួយផ្សព្វផ្សាយ នូវផលិតផលទាំងអស់របស់ភាគី«ក» ហើយ ត្រូវបង្កើត

ទិកតក់ និង ហ្វេសបុកផេក ជាចាំបាច់ (គំរូ Page: ឈ្មោះហាង-តំបន់)

 1. ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ភាគី«ខ» ត្រូវតែរក្សា និងប្រតិបត្តិ​យ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុង​រូបមន្ត និងវិធីសាស្រ្ត ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនូវគុណភាពនិងសេវាកម្មជាក់លាក់ដូចដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា​និង​រក្សានូវបទដ្ឋាននៅក្នុងដំណើរការនៃអាជីវកម្មជាមួយសៀវ​ភៅប្រតិបត្តិការ។ ​

ប្រសិនបើភាគី«ខ» មានបំណង ចង់ បង្កើត ឬ ​សំរួលការងារប្រតិបតិ្តការ សេវាកម្ម​ឬ​ផលិតផល    ផ្សេងៗ​ជាទំរង់អ្វីមួយក៏ដោយដែលទាក់ទង នឹងភាគី«ក»  ត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនដោយភាគី«ក»តាមរយៈការជួបគ្នា និងប្រឹក្សា​ជាលាយលក្ខអក្សរ។

 1. ទីតាំងនិងការតុបតែង

សិទ្ធដែលបានប្រគល់ទៅកាន់ពី​ភាគី«ខ»នៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ គឺសំរាប់តែទីតាំងមួយនេះគត់ មិនអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ដោយមិនមានការយល់ព្រមព្រៀងពីភាគី«ក»ជាលាយលក្ខអក្សរបានទេ។ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកាន់តំបន់ផ្សេង នោះ ភាគី«ខ» ត្រូវតែបង្ហាញហេតុផលដោយជាលាយលក្ខអក្សរទៅកាន់ភាគី«ក» ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវទីតាំងថ្មីនោះមានរូបថត និងបង្ហាញពីតំបន់ ជៀសវាងការត្រួតគ្នាទីតាំងផ្សេង អោយបានមុនពេល ៣០ថ្ងៃ។ ​

 1. កំរ៉ៃសេវា

ពី​ភាគី«ខ» ពុំមានការបង់ប្រាក់ទៅលើការប្រើប្រាស់ម៉ាកសញ្ញានោះទេ ដោយគ្រាន់តែ ​ភាគី«ខ» យល់ព្រមទទួលការផ្លាស់ប្តូរផ្លាកថ្មី ជារៀងរាល់ឆ្នាំ តាមគោលការណ៏របស់ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំ និង ធានារ៉ាប់រងនូវបន្ទុកពន្ធដា ស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

 1. ការទទួលបន្ទុកបង់ពន្ធ

ភាគី«ខ»ត្រូវរ៉ាប់រងតួនាទីជាម្ខាស់កម្មសិទ្ធអាជីវកម្មតាមទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចខខាងក្រោម

– ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មទីតាំងនិងឈ្មោះរបស់ខ្លួន (ពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធដា)

– បង់ពន្ធប្រចាំខែ​និងប្រចាំឆ្នាំ (បណ្ណ័ប៉ាតង់)

– បង់ពន្ធស្លាកសញ្ញាពន្ធដាប្រចាំឆ្នាំ

– បង់ពន្ធស្លាកសញ្ញាសាលាក្រុងប្រចាំឆ្នាំ

បង់សេវារដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

 

 1. កិច្ចសន្យាទាំងមូល

កិច្ចសន្យានេះគឺគ្របដណ្តប់ទៅលើកិច្ចសន្យាទាំងមូល រវាងគូភាគីទាំងសងខាង ។ ដោយភាគី«ខ»បានយល់ព្រម និង​យល់ច្បាស់លាស់ថា ភាគី«ក» មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ឬ កាតព្វកិច្ចផ្សេងៗនៃអាជីវកម្មរបស់ ភាគី «ខ» ។

10.​​​ កំណែប្រែ

ភាគី«ក»និងភាគី«ខ»ព្រមនៃការផ្លាស់ប្តូទំរង់នៃកិច្ចសន្យាជាលាយល័ក្ខជាអក្សរតែមួយមុខគត់ប៉ុណ្ណោះហើយ ដោយមានការយល់ព្រមព្រៀងទាំងពីរភាគី។ ភាគី«ខ» ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ភាគី«ក» អាច ប្រែប្រួលបទដ្ឋាន ចំនុចពិសេសៗការប្រតិបត្តិការ  បច្ចេកទេសទីផ្សារ និង សៀវភៅប្រតិបត្តិការ ទាំងនេះជាសិទ្ធផ្តាច់មុខរបស់​ភាគី«ក» ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។ ក្នុងករណីចាំបាច់ ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់មួយចំនួន នោះភាគីភាគី«ក» មិនចាំបាច់ជំរាបឬជូនដំណឹងមុនឡើយ  វាជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និង ការពារដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគី«ក» ។

 1. ករណីផ្ទេរសិទ្ធទីតាំងអាជីវកម្ម

ករណីផ្ទេរទៅកាន់ជន​ទី៣បន្ត ក្រុមហ៊ុនតំរូវអោយ៖

ក៖ ជនទី៣នោះ នោះត្រូវចុះឈ្មោះ និង យល់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌសារជាថ្មី

ខ៖ ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវតែឆ្លងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន

 1. ការខកខាននិងការបញ្ចប់

ភាគី«ក» មានសិទ្ធ​​ក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា​ និង ​សិទ្ធផ្សេងៗទៀត​ដែលបានប្រគល់ជូនទៅភាគី«ខ» ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងមិនអាចកែប្រែនូវការបញ្ចប់នេះបានទេ។ (ដោយរួមបញ្ចូលទាំង ច្បាប់និងមាត្រាផ្សេងៗ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ)​

            ការបោះបង់ ​ គឺអាចបញ្ចប់បានដោយ​សារ​តែគ្រោះធម្មជាតិ​ភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់​រញ្ជួយដី ឬ​សកម្មភាពផ្សេងៗទៀត​ដែលស្រដៀង​ដែលមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងនូវដំណើរការអាជីវកម្ម ។

ការជាប់ទោសបទឧក្រិដ្ឋ ​ប្រសិនណាបើភាគី«ខ» ក្លាយទៅជាអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋ,​ពាក់ព័ន្ធនិងបទឧក្រិដ្ឋ​ផ្សេងៗ​ឬ​ការងារផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងប្រហាក់​ប្រហែល​ទាំងនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនិងភាគី«ក» ទេ។

ការប្រើប្រាស់លើសនៃការកំណត់ ប្រសិនបើភាគី«ខ» ប្រើប្រាស់លើសការកំនត់នៃកិច្ចសន្យាដែលបានកំនត់នោះភាគី«ក»​និងធ្វើការបង្ហាញណែនាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបង្គាប់អោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងកែសំរួលថ្មីរយៈពេល​ ១០ថ្ងៃ។ បើភាគី«ខ»មិនធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជា​និងការបង្ហាញណែនាំ ​នោះភាគី«ក»មានសិទ្ធដកហូតយកមកវិញដោយគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ។

បើកកកាយនូវកិច្ចការសំងាត់ ​ប្រសិនបើភាគី«ខ» មានបំណងក្នុងការបើកកកាយ​នូវកិច្ចការសំងាត់​ដែលភាគី

«ក» បានប្រគល់សិទ្ធទៅអោយខ្លួននូវកិច្ចការផ្សេងៗ រួមបញ្ចូលទាំងសៀវភៅប្រតិបត្តិ​ការ ឬ ​កិច្ចការសំងាត់នៃអាជីវកម្មផ្សេងៗរបស់​ក្រុមហ៊ុននោះភាគី«ខ»និងប្រឈមមុខនិងការដកហូតសិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធ និងត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសសកម្ពុជា។

ផ្សេងៗ កិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងសងខាងមានអារម្មណ៍ថាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំអោយមានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ។

 1. 1 កំហិតនៃកិច្ចសន្យា

ភាគី«ខ»ត្រូវទទួលយល់ព្រមដូចតទៅនេះ៖​ ភាគី«ខ» គួរចាត់ទុកនូវរាល់ព័តមានដែលទទួលបានទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃរូបមន្តកម្មសិទ្ធជាវត្ថុសំងាត់​ និង ជាកម្មសិទ្ធតែមួយមុខគត់​ដោយមិនបញ្ចេញអោយទៅនរណាម្នាក់​ ឬ​ក្រុមណាមួយ​ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតិពីភាគី«ក» នោះទេ។ ភាគី«ខ» ​ត្រូវទទួលយល់ព្រមថា ផ្លាកសញ្ញា​និង​រូបមន្តកម្មសិទ្ធ ថាជារបស់មាន តំលៃ និង​មានសារៈសំខាន់ ​និង ​មានសុឆន្ទៈ ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនោះ​ ហើយព្យាយាមថែរក្សា​ការពារ​នូវរូបមន្ត ​ព្រោះវាជាកម្មសិទ្ធរបស់ភាគី«ក» ​ ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយមានការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគី«ក» ។

 1. ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យានេះមានប្រសិទ្ធភាព​ដោយមានការទទួលយល់ព្រមដោយ ភាគី«ក» ជាហត្ថលេខា ឬ​ មន្ត្រីតំណាងនៃភាគី«ក» ជាមួយនិងភាគី«ខ»  ។ អាចបញ្ចប់មុន​ឬ​ក្រោយពេលនៃសុពលភាពនេះ គូភាគីទាំងពីរ​អាចបញ្ចប់បាន​ក្នុង រយៈពេល​ ៣០​ថ្ងៃ ដោយមានការជូនដំណឹង ឬ តាមរយៈការិយាល័យច្បាប់។ កិច្ចសន្យានេះមានប្រសិទ្ធភាព រយៈពេល ១ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។

 1. ប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងចុះហត្ថលេខា

ភាគី«ខ» គួរអានកិច្ចសន្យានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ជាមួយនិងលេខា, ជំនួយការ, ភា្នក់ងារផ្នែកច្បាប់, អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់។ ភាគី«ខ» ត្រូវទទួលស្គាល់ថា៖

១. ការសង្ឃឹម និង ការរំពឹងទុក ភាពជោគជ័យ, ហនិភ័យ វាគឺជា លទ្ធភាពផ្ទាល់របស់ ភាគី«ខ» ក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីតាំងនោះ ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់កិច្ចការនៃ​អាជីវកម្ម។​

២. គ្មានការរ៉ាប់រង ឬ ធានាអះអាង ឬ ទទួលខុសត្រូវ ទៅកាន់ការប្រកបអាជីវកម្មសំរាប់ការជោគ​ជ័យ ឬប្រាក់ចំណេញដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅតាម ទីកន្លែងផ្សេងៗនោះទេ។

៣. គ្មានរបាយការណ៍, ឬការបង្ហាញផ្ទាល់ ឬ សកម្មភាព ឬការទំនាក់ទំនង លើកលែងតែ ការដែលបានចែងនៅក្នុង​កិច្ចសន្យា និងសារាចរ ដែលបានផ្តល់ទៅកាន់ ភាគី«ខ» ដែលបានទំនាក់ទំនងគ្នា នៃបញ្ហាផ្សេងៗនៃកិច្ចសន្យានេះ។

 

​ កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងមានសុពលភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យានេះតទៅ។

 

ហត្ថលេខា ភាគី«ក»                                        ស្នាមមេដៃស្តាំ  ហត្ថលេខា ភាគី«ខ»

 

លោកស្រី ឡុង ស៊ីចាន់                                  លោកស្រី