កិច្ចសន្យាផ្ដល់រង្វាន់មានថេរវេលាកំណត់

 

កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យានេះនឹងចាប់ផ្ដើម ៖                                                         ថ្ងៃទី……..………ខែ…………….…ឆ្នាំ………………..

និងបញ្ចប់ ៖                                                                                ថ្ងៃទី……..………ខែ……………….ឆ្នាំ………………..

 

 

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំជាអតិថិជនឈ្មោះ…………………………………….ម្ចាស់តូបលេខ/ហាង…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…….ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ…………………………………

.បានយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន  យក្សា  តាមល័ក្ខណ្ឌកិច្ចសន្យាដូចខាងក្រោម​ ៖

 

ក.         អតិថិជនត្រូវទិញផលិតផលក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់………………………….ក្នុងរយះពេល…………………………………………..។

ខ.                  ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់តាមសំណើររបស់អតិថិជន​ ដោយផ្អែកតម្លៃទិញផលិតផលរបស់អតិថិជន​ ។ ទឹកប្រាក់      ទិញផលិតផលចំនួន………………………………..អាចទទួលបានរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនមាន……………,,,,,,,,,,,,,,,,…………………។

គ.                  អតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួនក្នុងរយះពេល………………………….ថ្ងៃ រាប់គិតពីថ្ងៃចេញវិក្ក័យប័ត្រទិញផលិតផលនេះតទៅ

ឃ.         ក្នុងករណីអតិថិជនមិនគោរពតាមកាលកំណត់នៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនផ្ដល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនឡើយ​ ។​

 

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំជាអតិថិជនបានទទួលយកកិច្ចសន្យាខាងលើនឹងយល់យ៉ាងច្បាស់ពីល័ក្ខណ្ឌដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយនេះ ។

កិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាពីរច្បាប់ដូចគ្នា ភាគីនីមួយៗទទួលស្គាល់ថាបានទទួលច្បាប់ដើមមានចុះហត្ថលេខាមួយច្បាប់ម្នាក់ ។

 

 

ធ្វើឡើងនៅក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី………..ខែ…………ឆ្នាំ……………

 

 

ហត្ថលេខា នឹង ឈ្មោះអតិថិជន                                                            ហត្ថលេខា នឹង ឈ្មោះអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន

 

 

 

…………………………………………….                                      ……………………………………………………………………