. ការវិនិយោគគឺមិនមែនត្រឹមតែជាកំចីពីធនាគារនោះទេ តែវាអាចហួសពីហ្នឹងទៅទៀត គេអាចជួយរៀបចំយើងអំពីផែនការអាជីវកម្ម

. ការវិនិយោគគឺជាការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ ក្នុងការលះបង់ដើម្បីគុណតម្លៃ និង ការធ្វើអ្វីមួយអោយមានការរីកចម្រើនទៅមុខ រួមមានទាំងទុន ទាំងគំនិត កំលាំងកាយ ។

.លោក ហាសសាន ជំនាញខាងវិនិយោគ មកពី ឥណ្តូនេស៊ី ចាប់អារម្មណ៍ សហគមន៍ ការបង្ហាត់បង្រៀន

. ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាល តម្លៃ ការបង្កើត និង ការចូលរួម

ការបង្កើរតម្លៃដើម្បីសហគមន៍