យើងជួយដល់សហគមន៍ស្ត្រី សម្រាប់ការងារជាង8000នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការចាកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់