1. មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ល្អ
 2. មានកេរ្ត៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ
 3. បង្រៀនអោយចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម
 4. ជួយគ្នាក្នុងសហគមបោកអ៊ុត
 5. ទិញផលិតផលបានធូថ្លៃជាងគេ
 6. ក្លាយជាសមាជិកសមាគមអ្នកបោកអ៊ុតកម្ពុជា
 7. អាចក្លាយជាអ្នកបោកអ៊ុតអនឡាញ
 8. មានសិទ្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល
 9. មានសិទ្ធក្នុងការលក់ផលិតផលបន្ត
 10. ក្លាយជាសមាជិកដែលអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុន
 11. មានអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនង
 12. ក្លាយជាសាខាផ្ទេរប្រាក់
 13. ក្លាយជាសាខាដឹកជញ្ជូន
 14. ក្លាយជាសមាជិកសន្សំប្រាក់អាជីវកម្មកម្ពុជា
 15. ក្លាយជាដៃគូក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អោយក្រុមហ៊ុន