ការវិនិយោគទុនរបស់GIZ

. ការវិនិយោគគឺមិនមែនត្រឹមតែជាកំចីពីធនាគារនោះទេ តែវាអាចហួសពីហ្នឹងទៅទៀត គេអាចជួយរៀបចំយើងអំពីផែនការអាជីវកម្ម . ការវិនិយោគគឺជាការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ ក្នុងការលះបង់ដើម្បីគុណតម្លៃ និង ការធ្វើអ្វីមួយអោយមានការរីកចម្រើនទៅមុខ រួមមានទាំងទុន ទាំងគំនិត កំលាំងកាយ ។ .លោក ហាសសាន ជំនាញខាងវិនិយោគ មកពី ឥណ្តូនេស៊ី ចាប់អារម្មណ៍ សហគមន៍ ការបង្ហាត់បង្រៀន . ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាល តម្លៃ ការបង្កើត និង ការចូលរួម ការបង្កើរតម្លៃដើម្បីសហគមន៍  

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ

បង្កើតវិធីសាស្ត្រ និតិវិធី សន្ទោះនៃការវាយតម្លៃ KPI ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន វាប៉ះពាល់ទៅលើ គោលគំនិតរួម របៀបនៃការធ្វើការ ប្រភេទនៃការងារ ច្បាប់នៃការងារ Change the Organization What we have develop Whom We have to inform ( key Mistake ) What We have check in the right way Will the culture and the core will be effect ( key Mistake )

គោលការណ៍របស់ប្រព័ន្ធ មុំ៣ ត្រីកោណ

ប្រសិនបើអង្គធាតុណាមួយប្តូរធ្វើអោយទាំងក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ ល្បែងកំសាន្ត ត្រីកោណ ដោយការជ្រើសរើសមនុស្ស២នាក់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ បន្ទាប់មកធ្វើអោយក្លាយទៅជាត្រីកោណ ដោយមិនអោយ២នាក់ទៀតដឹងខ្លួននោះទេ ហើយធ្វើយ៉ាងណាអោយរក្សាចំងាយ គម្លាត និង មុំ ជាត្រីកោណ នៅពេលនរណាម្នាក់ប្តូរត្រូវប្តូរទៅតាមប្រសិនបើមានការទាក់ទងគ្នា ។